Ontslagmotivering - Werknemers die niet onder de privé-sector vallen

Op deze pagina

    De contractuele werknemers (arbeiders en bedienden) die niet vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (in essentie de werknemers uit de publieke sector) worden niet geviseerd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109. 

    Er werd voor deze werknemers tot nu toe evenmin een wettelijke regeling uitgewerkt op dat vlak.  

    De vraag of de gevolgen van artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten dan in afwachting van een wettelijke regeling nog kunnen worden gehandhaafd ten aanzien van een ontslag gegeven door de werkgever vanaf 1 april 2014, werd intussen negatief beantwoord door het Grondwettelijk Hof.

    Het Grondwettelijk Hof schuift in dit verband de volgende oplossing naar voor : “In afwachting van het optreden van de wetgever komt het aan de rechtscolleges toe, met toepassing van het algemene verbintenissenrecht, de rechten van alle werknemers in de publieke sector bij een kennelijk onredelijk ontslag zonder discriminatie te vrijwaren, waarbij zij zich in voorkomend geval kunnen laten leiden door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109”.