Einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ontslag nemen en ontslag krijgen)

Op deze pagina

  Elk van de partijen kan op elk moment beslissen de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De partij die de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigt, moet evenwel bepaalde specifieke modaliteiten naleven.

  De partijen kunnen kiezen om een opzegging te geven tijdens dewelke de arbeidsovereenkomst verder uitgevoerd wordt (ontslag door opzegging) of om deze te verbreken met betaling van een  opzeggingsvergoeding (verbreking). 

  Wanneer de werkgever een werknemer ontslaat, moet hij de reglementering over de motivering van het ontslag naleven.

  Bovendien moet de werkgever aan het einde van de arbeidsrelatie de werknemer verschillende sociale documenten bezorgen, zoals een attest dat de datum van het begin en het einde van de overeenkomst en de aard van het verrichte werk vaststelt (gewoonlijk gekend onder de naam formulier C4). 

  Om de toe te passen opzeggingstermijn te bepalen, is het belangrijk rekening te houden met :    

  1. de datum waarop de overeenkomst is aangevangen (vóór of vanaf 01.01.2014);
  2. of de verbreking uitgaat van de werkgever of van de werknemer;
  3. of de werknemer arbeider of bediende is.
  Bovendien vallen sommige situaties onder toepassing van bijzondere regels.
    
  Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende manieren om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.   
   
  • Opzeggingstermijn : overeenkomst aangevangen voor 01.01.2014   
                  
  • De werkgever verbreekt de overeenkomst  
  • De werknemer verbreekt de overeenkomst