Opzeggingstermijnen - de werkgever ontslaat een werkman - arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2012 (privésector)

Op deze pagina

  Bij de arbeidsovereenkomsten voor werklieden die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2012 kunnen de opzeggingstermijnen, berekend op basis van de anciënniteit verworven sinds de indiensttreding tot 31 december 2013, worden vastgesteld door twee soorten regels  

  1. Vaststelling door een sectoraal koninklijk besluit 

  In bepaalde sectoren (paritaire comités of subcomités) worden de opzeggingstermijnen vastgesteld door koninklijke besluiten die, op 31 december 2013, opzeggingstermijnen bepaalden die van toepassing waren op arbeidsovereenkomsten die zijn aangevangen vanaf 1 januari 2012. Deze koninklijke besluiten zijn terug te vinden in een lijst.

  Deze koninklijke besluiten voorzien gewone opzeggingstermijnen die van toepassing zijn in de sector in geval van een “normaal” ontslag en, soms, specifieke opzeggingstermijnen in geval ontslag met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (ex-brugpensioen), een herstructurering of een rustpensioen

  • In geval van een “normaal” ontslag, wordt deel I berekend in functie van de gewone opzeggingstermijnen voorzien in het betrokken koninklijk besluit.   
  • In geval van ontslag met het oog op een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (ex-brugpensioen), een herstructurering of een rustpensioen, wordt deel I berekend in functie van de eventuele specifieke opzeggingstermijnen die voorzien zijn in het betrokken sectoraal koninklijk besluit. Deze specifieke opzeggingstermijnen zijn vaak erg kort.   

  2. Vaststelling door de wet   

  Bij ontstentenis van toepassing van een sectoraal koninklijk besluit, wordt deel I berekend in functie van de opzeggingstermijnen die bij opzegging door de werkgever voorzien waren door de wet die van kracht was op 31 december 2013. Deze opzeggingstermijnen zijn de volgende :  

  Anciënniteit

  Opzeggingstermijn (in dagen)

  Van 0 tot minder dan 6 maanden

   28

  Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar

   40

  Van 5 jaar tot minder dan 10 jaar

   48

  Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar

   64

  Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar

   97

  20 jaar of meer

   129

     

  Opgelet : Deze wettelijke opzeggingstermijnen zijn niet van toepassing op werkgevers en werknemers die ressorteren onder paritaire (sub)comités waarin op 31 december 2013 collectieve akkoorden of collectieve arbeidsovereenkomsten van kracht waren die voor de werklieden voorzagen in een eigen stelsel van verruimde stabiliteit van werkgelegenheid of inkomen via aanvullende bestaanszekerheidsregelingen of via equivalente regelingen.