Eenheidsstatuut - bijzondere afwijking

Op deze pagina

  Het betreft de werkgevers en werknemers die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen :

  1. de opzeggingstermijn werd, in geval van ontslag door de werkgever, op 31 december 2013 vastgesteld door een koninklijk besluit genomen op basis van de artikelen 61 of 65/3, §2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en was lager dan de volgende termijn:  

  Anciënniteit 

  Ontslag door de werkgever (in weken) 

  Van 0 tot minder dan 3 maanden

  2

  Van 3 maanden tot minder dan 6 maanden

  4

  Van 6 maanden tot minder dan 5 jaar

  5

  Van  5 jaar tot minder dan 10 jaar

  6

  Van 10 jaar tot minder dan 15 jaar

  8

  Van 15 jaar tot minder dan 20 jaar

  12

  Minstens 20 jaar

   16

   


  2. de werknemer heeft geen vaste plaats van tewerkstelling;  

  3. de werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één of meer van volgende activiteiten uit: 

   a) graafwerken;

   b) grondwerken;

   c) funderings- en verstevigingswerken;

   d) waterbouwkundige werken;

   e) wegenwerken;

   f) landbouwwerken;

   g) plaatsing van nutsleidingen;

   h) bouwwerken;

   i) montage en demontage van, inzonderheid geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen;

   j) inrichtings- of uitrustingswerken;

   k) verbouwingswerken;

   l) vernieuwbouw;

   m) herstellingswerken;

   n) ontmantelingswerken;

   o) sloopwerken;

   p) instandhoudingswerken;

   q) onderhouds-, schilder- en reinigingswerken;

   r) saneringswerken;

   s) afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in de punten a) tot r).

    

   Het betreft bijgevolg bepaalde werknemers van het paritair comité nr. 124 (bouwbedrijf) en van het paritair comité nr. 126 (stoffering en houtbewerking).