Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd - bijzondere beëindigingsregels ingeval van ziekte of ongeval

Op deze pagina

  Bij ziekte of ongeval is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk onderworpen aan twee bijzondere regels.

  Arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk van minder dan 3 maanden EN een arbeidsongeschiktheid van meer dan 7 dagen  

  Bijzondere regel

  Wanneer de werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval en deze arbeidsongeschiktheid meer dan zeven dagen duurt, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder vergoeding.

  Een dergelijke beëindiging zonder vergoeding is evenwel slechts mogelijk voor zover de periode gedurende dewelke een opzegging is toegelaten, is verstreken.

  Voorbeeld: Op 15 januari 2016 sluiten de partijen een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van twee maanden die een aanvang moet nemen op 1 februari 2016. De periode gedurende dewelke een eenzijdige beëindiging mogelijk is, start op 1 februari 2016 en eindigt op 29 februari 2016. Gedurende deze periode kan de werkgever de overeenkomst voor een bepaalde tijd in principe slechts beëindigen met een opzeggingstermijn van één week of een daarmee overeenstemmende vergoeding. Na 29 februari 2016 kan de werkgever de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd zonder vergoeding beëindigen wanneer de werknemer vervolgens gedurende meer dan zeven dagen ziek is.  

  Arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk van minstens 3 maanden EN een arbeidsongeschiktheid van meer dan 6 maanden 

  Bijzondere regel

  Wanneer de werknemer gedurende meer dan zes maanden arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte of ongeval, kan de werkgever deze overeenkomst van minstens drie maanden verbreken mits betaling van een vergoeding die is gelijk aan het loon dat verschuldigd is tot het bereiken van de overeengekomen termijn (of voor de termijn die nog nodig is voor de voltooiing van het duidelijk omschreven werk). 

  Het bedrag van deze vergoeding is dan evenwel begrensd tot drie maanden loon. 

  Daarenboven mag de werkgever het gewaarborgd loon dat omwille van de arbeidsongeschiktheid werd betaald in mindering brengen van dit bedrag.

  Deze bijzondere regel is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk van ten minste drie maanden, ongeacht of deze vóór, dan wel vanaf 1 januari 2014 werden gesloten.

  Voorbeeld: Een werkgever en een werknemer sluiten een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van 12 maanden die een aanvang moet nemen op 1 februari 2016 (tot 31 januari 2017). De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd wordt uitgevoerd tot 29 februari 2016. 

  Op 1 maart 2016, wordt de werknemer getroffen door een zwaar verkeersongeval waardoor hij niet meer kan werken. Na meer dan zes maanden is de werknemer nog niet hersteld. 

  Op 5 september 2016 beslist de werkgever om de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd eenzijdig te beëindigen mits betaling van een vergoeding aan de werknemer die als volgt wordt berekend: loon dat verschuldigd is tot het verstrijken van de overeengekomen tijd, met een maximum van drie maanden MIN het gewaarborgd loon dat overeenkomstig de wettelijke regels gedurende de eerste dertig dagen van de ziekte werd betaald.