Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk gesloten vanaf 1 januari 2014

Op deze pagina

  1ste periode van het contract: beëindiging mits naleving van een opzeggingstermijn  

  Principes

  Gedurende een periode die overeenkomt met de eerste helft van de overeenkomst, maar met een maximum van zes maanden, kunnen zowel de werkgever als de werknemer deze overeenkomst vroegtijdig en zonder dringende reden beëindigen door de betekening van een opzeggingstermijn.   

  • Deze mogelijkheid tot opzegging is ingegeven door de afschaffing van het proefbeding vanaf 1 januari 2014.     
  • De eerste helft van de overeenkomst (gedurende dewelke de overeenkomst kan worden opgezegd) kan zes maanden niet overschrijden.   

  Voorbeeld 1: Als de arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd van twee maanden, dan geldt de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts tijdens de eerste maand.    

  Voorbeeld 2: Als de arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd van twee jaar, dan zou de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts tijdens het eerste jaar moeten gelden. Er moet evenwel rekening worden gehouden met het voorziene plafond, zodat de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging slechts tijdens de eerste zes maanden geldt.    

  • Deze eerste periode van het contract begint te lopen vanaf de door de partijen overeengekomen datum van uitvoering. Er moet dus geen rekening worden gehouden met de datum waarop de arbeidsovereenkomst werd gesloten.
  • Bovendien neemt deze eerste periode van het contract steeds een einde bij het verstrijken van de eerste helft van die overeenkomst. Het gaat om een vaste termijn: de oorzaken van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ziekte of jaarlijkse vakantie,…) verlengen hem dus niet. Zodoende moet de laatste dag van de opzeggingstermijn uiterlijk liggen op de laatste dag van de periode gedurende dewelke opzegging mogelijk is.   

  Voorbeeld: Op woensdag 27 april 2016 sluiten de werknemer en de werkgever een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van twee jaar die een aanvang moet nemen op maandag 2 mei 2016. De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging geldt slechts gedurende de eerste helft van de overeenkomst. Er moet evenwel toepassing worden gemaakt van het plafond, zodat de mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging door opzegging slechts gedurende de eerste zes maanden geldt, namelijk van maandag 2 mei 2016 tot dinsdag 1 november 2016. De datum van 1 november 2016 wijzigt niet, zelfs indien de werknemer tussen 2 mei 2016 en 1 november 2016 ziek is geweest, of jaarlijkse vakantie heeft genomen, of economisch werkloos werd gesteld,…    

  Opmerking: Als de opzeggingstermijn afloopt na het einde van deze eerste periode van het contract, is de beëindiging door opzegging onregelmatig. In dat geval moet de partij die de overeenkomst onregelmatig beëindigt de andere partij dus een vergoeding betalen die overeenkomt met de vergoeding die ingeval van verbreking tijdens de tweede periode van het contract verschuldigd is.  

  Sanctie ingeval van niet-naleving van de opzeggingstermijn gedurende de eerste periode van het contract

  Als een partij de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk tijdens de eerste periode (gedurende dewelke de overeenkomst kan worden opgezegd) beëindigt zonder inachtneming van de toepasselijke opzeggingstermijn, dan moet deze partij een vergoeding betalen aan de andere partij.  

  • Deze vergoeding zal gelijk zijn aan het loon dat overeenstemt met hetzij de duur van de opzeggingstermijn, hetzij het resterend gedeelte van die termijn. 

  Voorbeeld: Een werkgever en een werknemer sluiten een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van een jaar die moet aanvangen op maandag 4 april. De mogelijkheid tot opzegging bestaat van maandag 4 april tot maandag 3 oktober (maximum 6 maanden). Op woensdag 11 mei wil de werkgever de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Hij moet de werknemer een opzeggingstermijn van één week betekenen (opzeggingstermijn van toepassing voor werknemers met minder dan drie maanden anciënniteit in geval van ontslag door de werkgever). De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de maandag die erop volgt, namelijk op 16 mei. Als de werkgever helemaal geen opzeggingstermijn naleeft, moet hij de werknemer een vergoeding betalen die overeenstemt met het loon voor één week.    

  Opmerking: beperking van de mogelijkheid tot opzegging ingeval van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk 

  • De mogelijkheid tot opzegging geldt uitsluitend voor het eerste contract in de reeks. 

  Voorbeeld: Een werkgever en werknemer sluiten tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017 vier arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd waarvan de duur telkens zes maanden bedraagt. De uitvoering van de eerste overeenkomst voor een bepaalde tijd start op 1 januari 2016.  De mogelijkheid tot eenzijdige beëindiging geldt slechts voor de eerste overeenkomst voor een bepaalde tijd en dit vanaf 1 januari 2016 tot 31 maart 2016. De overige arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd moeten in principe worden uitgevoerd tot de overeengekomen einddatum.    

  2de periode van het contract : betaling van een vergoeding bij verbreking  

  Principes

  De tweede periode neemt een aanvang na afloop van de (eerste) periode van de arbeidsovereenkomst gedurende dewelke dit contract kan worden opgezegd en duurt tot de oorspronkelijk door de partijen voorziene einddatum. 

  • Gedurende deze tweede periode moet de partij die de overeenkomst vroegtijdig en zonder dringende reden beëindigt een vergoeding betalen aan de andere partij. Deze vergoeding is gelijk aan het loon dat verschuldigd zou zijn geweest tot einddatum van het contract. In geval van een arbeidsovereenkomst gesloten voor een duidelijk omschreven werk, zal het tot de einddatum verschuldigde loon bepaald worden door middel van een raming van de tijd die nog nodig is voor de voltooiing van het opgedragen werk. 
  • Het bedrag van de vergoeding is begrensd: Het mag niet meer bedragen dan het dubbel van het loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden genomen indien de overeenkomst niet voor een bepaalde tijd, maar wel voor onbepaalde tijd was gesloten. 

  Voorbeelden

  Er wordt een arbeidsovereenkomst voor bedienden gesloten voor een bepaalde tijd voor de periode vanaf 1 januari tot 31 december 2016.    

  Eén van de partijen verbreekt de overeenkomst op 1 augustus 2016.  

  In principe moet deze partij een vergoeding van vijf maanden loon betalen. Er moet evenwel toepassing worden gemaakt van het plafond, berekend in functie van de opzeggingstermijn:    

  • Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever   

  Indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten, dan had de werkgever een opzeggingstermijn van zes weken in acht moeten nemen. Voor de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd zal hij dus slechts een vergoeding van 12 (6 x 2) weken moeten betalen.  

  • Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer   

  Indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten, dan had de werknemer een opzeggingstermijn van drie weken in acht moeten nemen. Voor de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd zal hij dus slechts een vergoeding van zes (3 x 2) weken moeten betalen. 

  Bijzondere regels ingeval van ziekte of ongeval 

  Ingeval van ziekte en ongeval worden er bijzondere beëindigingsregels voorzien.