Voorrang voor deeltijdse werknemers om een andere betrekking bij hun werkgever te verkrijgen

Op deze pagina

  Er bestaat een regeling waardoor de deeltijdse werknemers voorrang kunnen opeisen voor het verkrijgen van een andere vacante betrekking bij hun werkgever.

  Toepassingsgebied

  De voorrangsregeling is in beginsel van toepassing op de werknemers die verbonden zijn door een deeltijdse arbeidsovereenkomst en op de werkgevers die hen tewerkstellen.

  Bepaalde werknemers zijn evenwel uitgesloten van de toepassing van deze voorrangsregels:

  • de werknemers die niet vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
  • de uitzendkrachten;
  • de dienstencheque-werknemers;
  • de gelegenheidswerknemers bedoeld in artikel 2/1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en in artikelen 8bis en 31ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (= gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw en de horeca).

  Voor hen gelden de voorrangsregels dus niet.

  Voorrangsregels

  De deeltijdse werknemer kan bij zijn werkgever een schriftelijke aanvraag indienen om een voltijdse betrekking of een deeltijdse betrekking te bekomen die hem, alleen of samen met de betrekking die hij bekleedt, een arbeidsregeling met meer arbeidsuren bezorgt.

  Vanaf dat ogenblik is de werkgever verplicht om hem schriftelijk iedere vacante betrekking mee te delen die overeenstemt met de functie die hij uitoefent en waarvoor hij de vereiste kwalificaties bezit en die bovendien tot gevolg heeft dat de arbeidsregeling gedurende een ononderbroken periode van ten minste een maand of voor onbepaalde tijd wordt verhoogd en dit hetzij door een aanpassing van de bestaande arbeidsovereenkomst, hetzij door de vervanging van de bestaande arbeidsovereenkomst door een nieuwe. 

  Deze mededeling moet worden verricht binnen een termijn van een maand die ingaat de dag volgend op de dag waarop de betrekking vacant wordt (en berekend van datum tot datum), hetzij via een ter post aangetekende brief, hetzij door de overhandiging van een geschrift waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werknemer, hetzij op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werknemer.

  De mededeling moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • de termijn waarbinnen de werknemer dient te reageren (min. 1 week en max. een maand);
  • een beknopte omschrijving van de functie;
  • de duur van de overeenkomst;
  • het arbeidsvolume en werkrooster;
  • de plaats van tewerkstelling.

  De werkgever moet gedurende zeven jaar een afschrift van deze mededeling bewaren in papieren of elektronisch vorm.

  De deeltijdse werknemer die een aanvraag heeft ingediend, moet deze vacante betrekkingen bij voorrang toegewezen krijgen.

  De werkgever dient het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te verwittigen wanneer een deeltijdse werknemer die werkloosheidsuitkeringen ontvangt voor de uren dat hij niet gewerkt heeft, niet ingaat op zo’n een door de werkgever aangeboden betrekking. Dit gebeurt via de in artikel 137, § 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering bedoelde prestatiestaat (e-ASR Werkloosheid scenario 6) voor de maand waarin de werknemer niet is ingegaan op de aangeboden betrekking.

  Niet-naleving: responsabiliseringsbijdrage

  De werkgever die nalaat om de deeltijdse werknemer met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering geniet en wiens arbeidsovereenkomst is afgesloten vanaf 1 januari 2018, in kennis te stellen van deze vacante betrekkingen of die deze betrekkingen niet bij voorrang aan hem toekent, terwijl de betrokken werknemer hiertoe een aanvraag heeft ingediend, is een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.