Arbeidsovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd en voor een duidelijk omschreven werk

Op deze pagina

  Begrip en vormvereisten    

  De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst die de aanduiding bevat van een bepaalde dag of tijdsduur of van een gebeurtenis die zich moet voordoen op een door de partijen gekende datum, waarna de partijen van hun wederzijdse verbintenissen zijn ontslagen.

  In de arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk wordt niet de duur nauwkeurig omschreven (bv. een arbeidsovereenkomst gesloten voor tien maanden), maar wel het exact uit te voeren werk (bv. een arbeidsovereenkomst als acteur in een welbepaalde film, het sorteren van fruit bij de oogst in een landbouwbedrijf, het opstellen van een jaarboek,…). De werknemer moet op het moment van de indiensttreding over een nauwkeurige omschrijving van het overeengekomen werk beschikken, zodat hij de omvang van het werk en de tijd die nodig is voor de voltooiing ervan, precies kan inschatten.

  De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd en voor een duidelijk omschreven werk moeten, en dit voor iedere werknemer afzonderlijk, schriftelijk worden opgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt (de indiensttreding is het moment waarop de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een aanvang neemt).

  Is er geen geschrift waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk werd gesloten, dan gelden voor deze overeenkomst dezelfde voorwaarden als voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

  De schriftelijke vaststelling is echter niet vereist in de bedrijfstakken en voor de categorieën van werknemers waarvoor die vorm van arbeidsovereenkomst toegestaan is ten gevolge van een collectieve arbeidsovereenkomst die algemeen verbindend werd verklaard door een koninklijk besluit (bv. voor de extra’s in de horecasector en havenarbeiders). 

  Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten   

  Wanneer de partijen verscheidene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk hebben gesloten zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, worden zij verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan.

  Dit is niet zo wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk (bv. seizoensarbeid) of wegens een andere wettige reden (bv. arbeidsovereenkomsten voor wetenschappelijk onderzoek waarvoor subsidies worden toegekend, in de toneelsector ...). Bij betwisting komt het aan de bevoegde rechter toe om te oordelen of deze gronden gerechtvaardigd zijn.

  Daarnaast bestaan er nog twee mogelijkheden om rechtmatig opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd af te sluiten:

  • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met een duur van maximum twee jaar:

  De werkgever en de werknemer kunnen maximum vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd sluiten, voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten niet minder dan drie maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten twee jaar niet overschrijdt.

  • Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten met een duur van maximum drie jaar:

  Mits voorafgaande toestemming van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten kunnen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd worden gesloten met telkens een minimale duur van zes maanden, op voorwaarde dat de totale duur van deze overeenkomsten drie jaar niet overschrijdt.

  Daarnaast is ook de totale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten zonder dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, aan een beperking onderworpen. Deze mag niet langer zijn dan twee jaar, behoudens voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

  Wordt deze duur overschreden, dan gelden voor die overeenkomst dezelfde voorwaarden als voor de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

  Einde van de arbeidsovereenkomst 

  Overschrijding

  De arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk eindigt automatisch bij het bereiken van de voorziene termijn of de voltooiing van het overeengekomen werk. Geen enkele verwittiging of opzegging is vereist. Indien de partijen na het verstrijken van de termijn of de voltooiing van het overeengekomen werk doorgaan met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan gelden in principe dezelfde voorwaarden als voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

  Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst

  Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk.

  Non-discriminatiebeginsel 

  Principe

  Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden mogen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk louter op grond van het feit dat zij voor bepaalde tijd werken, niet minder gunstig worden behandeld dan vergelijkbare werknemers in vaste dienst, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is. Wanneer dit gerechtvaardigd is, kunnen hun rechten worden vastgesteld in verhouding met hun anciënniteit of de duur van de arbeidsovereenkomst.

  Kennisgeving van vacatures

  De werkgever is verplicht om zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk op de hoogte te brengen van vacatures in de onderneming die hen een vaste betrekking kunnen garanderen. Deze informatie mag worden verstrekt door middel van een algemene bekendmaking op een geschikte plaats in de onderneming of vestiging.