FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Visie, missie en strategie

In deze publicatie stelt de FOD Werkgelegenheid de visie, missie en strategische doelstellingen voor. Er zijn 9 doelstellingen die alle opdrachten van de FOD omvatten. Ze maken deel uit van het strategisch plan 2022-2024, ondertekend door de voorzitter van het Directiecomité en de federale regering, vertegenwoordigd door de minister van Werk. Deze publicatie bevat ook een korte beschrijving van de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid.

Brochure sociale verkiezingen 2024

Elke vier jaar hebben in de Belgische ondernemingen de sociale verkiezingen plaats. Deze verkiezingen worden georganiseerd om de vertegenwoordigers van de werknemers aan te duiden in de inspraakorganen van de ondernemingen, met name de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 13 en 26 mei 2024.

Inspectie-instrument 'Vermijden van ontstekingsbronnen'

Dit inspectie-instrument werd ontwikkeld om na te gaan of Seveso-ondernemingen de nodige maatregelen hebben genomen om de ontsteking van explosieve atmosferen te voorkomen.

Het inspectie-instrument beperkt zich hierbij tot explosieve atmosferen die kunnen optreden tijdens de normale werking van de installaties ten gevolge van de aanwezigheid van gassen, dampen of nevels. Explosieve atmosferen als gevolg van afwijkende omstandigheden worden niet beschouwd evenmin als explosieve atmosferen van stofwolken.

Checklists Re-integratie op het werk

Dit instrument is het resultaat van een onderzoek naar werkhervatting, in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Onderzoekers van Citéa, de VUB en de ULB hebben in 2021 en 2022 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij tweeëntwintig Belgische bedrijven, om goede praktijken te vinden die re-integratie van langdurig zieke werknemers kunnen vergemakkelijken.

Rapport over de resultaten van het sectoraal overleg in 2021-2022

Om de twee jaar onderhandelen de paritaire comités in België over nieuwe sectorale akkoorden, die vervolgens worden geïmplementeerd via sectorale cao’s. Bepalingen over de arbeids- en loonvoorwaarden voor de werknemers, die tot het ressort van het paritair comité behoren, worden erin opgenomen. Dit vierde verslag over het sectoraal sociaal overleg, zoals we dit als Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen opvolgen, bekijkt de onderhandelingsperiode 2021-22.

Socio-economische monitoring 2022 : arbeidsmarkt en origine

De vijfde Socio-economische Monitoring van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia toont aan dat de positie van mensen met een buitenlandse origine op onze arbeidsmarkt de laatste jaren verbeterd is. Hun werkzaamheidsgraad is echter nog steeds veel lager dan die van mensen van Belgische origine, vooral in vergelijking met onze buurlanden. De COVID-19-pandemie toonde bovendien hoe kwetsbaar hun positie blijft.