Socio-economische monitoring 2022 : arbeidsmarkt en origine

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia publiceren een nieuw socio-economisch monitoringsverslag.

Deze vijfde editie van het rapport “Socio-economische Monitoring - Arbeidsmarkt en origine” ligt in de lijn van de vorige edities en heeft als doel een beeld te schetsen van de arbeidsmarkt naargelang de nationale origine en migratieachtergrond van personen. Dit beeld heeft betrekking op de periode van 2008 tot en met 2019.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Socio-economische monitoring 2019: arbeidsmarkt en origine

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Unia publiceren een nieuw socio-economisch monitoringsverslag, met betrekking op de periode van 2008 tot 2016. De socio-economische monitoring analyseert de recente evolutie van de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden in functie van de origine van personen. Deze publicatie is enkel beschikbaar als downloadversie.

Maatregelen om de gevolgen van COVID-19 voor werkenden en werkzoekenden in België te beperken

Het jaar 2020 zal worden herinnerd door de wereldwijde verspreiding van het COVID-19-virus, dat eind 2019 in China opdook. De besmettingshaarden vermenigvuldigden zich snel en er vielen wereldwijd veel sterfgevallen. Om de verspreiding van het virus en de druk op het gezondheidsstelsel te beperken, werden beperkingen opgelegd aan het sociale, culturele en economische leven. In maart 2020 ging het land op slot. Dit resulteerde in de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog.

De laatste jaren zagen we duidelijk een aantal positieve evoluties in de arbeidsparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen is toegenomen, en ook de...

Continue beleidsevaluatie oudere werknemers - 2018

Doorheen de voorbije jaren zien we een aantal voorzichtig positieve evoluties op vlak van arbeidsmarktparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen neemt toe, en ook de uittredeleeftijd is verhoogd. Ondanks die voor de totale participatiegraad opgetekende licht positieve tendens, doet België het in internationaal oogpunt echter nog steeds ondermaats. De opgetekende groei is te beperkt om de rest van de EU bij te benen.

National action plan to improve the well-being of workers in the performance of their work 2022-2027

This plan, which defines the objectives to achieve in terms of well-being at work in the coming years, has an evolutionary nature and will be discussed annually with the social partners of the High Council for Prevention and Protection at Work. This allows the national action plan to be adjusted to take into account new challenges and unforeseen circumstances.

Nationaal actieplan ter verbetering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2022-2027

Dit plan dat de doelstellingen omschrijft die in de komende jaren dienen bereikt te worden op het vlak van welzijn op het werk heeft een evolutief karakter. Het zal jaarlijks besproken worden met de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. Dit laat toe om het nationaal actieplan bij te sturen, zodat er rekening kan gehouden worden met nieuwe uitdagingen en onvoorziene omstandigheden.