Werken in de gezinszorg: belangrijkste resultaten van het Proxima-onderzoeksproject

Deze brochure geeft een toelichting bij het PROXIMA-onderzoeksproject, gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In de drie gewesten van ons land werd de gezinszorg in kaart gebracht (reglementering, organisatie van de sector, het profiel van de verzorgers en de cliënten,…).

Hoofdbrok van de brochure vormen de resultaten van een uitvoerige bevraging van de diensten van de gezinszorgsector over de arbeidssituatie van de verzorgers en het algemene beleid en de organisatie. Een vijftiental verzorgers werden tijdens de uitvoering van hun taken gevolgd en door middel van rondetafels en workshops werd gepeild naar de alledaagse problemen en mogelijke oplossingen daarvoor.

Op basis van dit onderzoeksproject worden verscheidene instrumenten ontwikkeld: een inventaris van reeds bestaande instrumenten, een methode voor risicobeheer die moet zorgen voor betere preventie (“Proxibane”), opleidingen ter preventie van rugpijn,…

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.