Verslag over het sectoraal overleg 2017-2018

Een groot deel van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector wordt vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Die cao’s komen op drie niveaus tot stand: op het niveau van de Nationale Arbeidsraad, op sectoraal niveau (in de paritaire comités of subcomités) en op ondernemingsvlak.

De klemtoon van het overleg over loon- en arbeidsvoorwaarden bevindt zich sinds vele jaren op sectoraal niveau. Op die manier kunnen werkgevers en werknemers gelijkaardige minimum arbeidsvoorwaarden afspreken die in alle ondernemingen van de sector moeten nageleefd worden.

Wanneer men een blik gooit op de kwantiteit van de gegevens, met name de cijfers van het aantal afgesloten sectorale cao’s voor deze interprofessionele onderhandelingsperiode 2017-2018, kan men niet anders dan concluderen dat dit overleg, althans wat de cijfers betreft, zeker niet aan belang inboet maar integendeel aan belang wint. Met 2191 afgesloten sectorale cao’s tekenden we het hoogste aantal op in de laatste tien jaar. Ook het aantal ondernemings-cao’s scheerde hoge toppen met meer dan 11.500 neergelegde cao’s. De stijging hier is grotendeels te wijten aan het stijgend aantal collectieve bonusplannen, afgesloten in het kader van de cao nr. 90.

Dit tweede verslag over het sectoraal sociaal overleg, kijkend naar de interprofessionele onderhandelingsperiode 2017-2018, leert dat:

  • Er nooit tevoren meer sectorale cao’s werden gesloten in de onderzochte periode dan in de huidige tweejaarlijkse onderhandelingsperiode;
  • Qua thema’s, het sectoraal sociaal overleg vooral handelt over de traditionele onderwerpen van dit overleg (loon- en arbeidsvoorwaarden) en dat nieuwe thema’s niet zo gauw het voorwerp vormen van inhoudelijk nieuwe cao’s;
  • Het vooral de Regering is die nieuwe thema’s en onderwerpen lanceert via allerlei wetten en reglementen en dat de sociale partners, binnen het wettelijk kader van deze nieuwe thema’s, aldus gevraagd worden een rol te spelen in door de regering bepaalde maatregelen.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.