Meting van de blootstelling aan styreen

Van het einde van 2005 tot midden 2007 heeft het Laboratorium voor industriële toxicologie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg metingen verricht van de blootstelling in elf bedrijven die styreen gebruiken.

Styreen wordt ingedeeld in bijlage I van de richtlijn 67/548/EEG (gevaarlijke stoffen) als schadelijk bij inademing en irriterend voor de ogen en de huid. Het gebruik kan sommige risico’s met zich meebrengen.

Dit verslag geeft een overzicht van de verschillende blootstellingen en de meettechniek en geeft een aantal vaststellingen en besluiten weer.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.