Inspectie-instrument 'Ontvlambare vloeibare gassen'

Dit inspectie-instrument werd ontwikkeld door de Belgische Seveso-inspectiediensten om installaties te beoordelen voor de opslag en verlading van ontvlambare vloeibare gassen, evenals voor de opslag en het afvullen van de dergelijke gassen in flessen.

Onder "ontvlambare gassen" worden die gassen of gasmengsels verstaan die een ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben bij 20°C en een standaarddruk van 101,3 kPa.

Het inspectie-instrument beschrijft typische risico’s en maatregelen voor:

  • tanks en leidingen
  • verlaadplaatsen voor vrachtwagens, spoorwagons en schepen
  • opslagplaatsen voor gasflessen
  • afvulinstallaties voor gasflessen.

De beschreven maatregelen hebben enkel betrekking op de risico’s van brand en explosie.

Ontvlambare gassen kunnen naast hun brandgevaarlijke eigenschappen ook andere gevaarlijke eigenschappen hebben, zoals toxiciteit voor de mens of het milieu, reactiviteit, thermische instabiliteit, corrosiviteit, enz. De risico’s en de maatregelen die met deze andere eigenschappen samenhangen, vallen buiten het toepassingsgebied van dit instrument.