Inspectie-instrument ‘Diesel’

Dit inspectie-instrument behandelt de bulkopslag en de verlading van gasoliën en diesel, meer bepaald:

 • de opslag in bovengrondse tanks
 • de verlading van vrachtwagens, treinwagons en schepen.

Gasolie kan onderverdeeld worden in laag- en hoogzwavelige gasolie. ‘Dieselolie’ is de handelsnaam voor laagzwavelige gasolie.

Hoofdstuk 3 van het inspectie-instrument beschrijft een aantal algemene maatregelen, met name met betrekking tot:

 • de constructie van de tanks en de leidingen
 • de signalisatie
 • de interventie
 • de toegangscontrole.

In hoofdstuk 4 worden maatregelen opgelijst die nodig geacht worden om een aantal ‘veiligheidsfuncties’ in te vullen die relevant zijn voor de opslag en de verlading van diesel, met name:

 • het beheersen van processtoringen
 • het beheersen van de degradatie van de omhullingen
 • het beperken van de accidentele vrijzettingen
 • het beheersen van de verspreiding van vrijgezette stoffen en energie
 • het vermijden van ontstekingsbronnen
 • het beperken van schade door brand.

Voor meer toelichting bij deze veiligheidsfuncties verwijzen we naar de informatienota ‘Procesveiligheidsstudie’.