Inspectie-instrument ‘Beperken van accidentele vrijzettingen’

Met dit inspectie-instrument willen de Seveso-inspectiediensten nagaan of de ondernemingen de nodige maatregelen hebben getroffen om, in het geval er zich een accidentele vrijzetting voordoet in de installatie, de vrijgezette hoeveelheden van gevaarlijke stoffen te beperken.

Typische ‘lekbeperkende maatregelen’ zijn:

 • het beperken van de hoeveelheden
 • het vermijden van aansluitingen in de vloeistofzone
 • het gebruik van dippijpen met hevelbrekers
 • het inblokken van installatieonderdelen die gevaarlijke stoffen bevatten (via noodafsluiters, terugstroomkleppen, debietbegrenzers, break-away-koppelingen)
 • het overpompen van de inhoud van installatieonderdelen van waaruit een vrijzetting plaatsvindt, naar andere onderdelen
 • het verminderen van de druk, waardoor het lekdebiet afneemt
 • het verdringen van de gevaarlijke stoffen met een ongevaarlijke stof (meestal water).

In een eerste vragenlijst wordt nagegaan of de onderneming op systematische wijze de noodzaak heeft onderzocht van lekbeperkende maatregelen.

In een tweede vragenlijst wordt onderzocht of de onderneming kan aantonen dat de lekbeperkende maatregelen beantwoorden aan een aantal essentiële voorwaarden, zoals:

 • effectiviteit
 • betrouwbaarheid
 • beheersing van de risico’s die door de lekbeperkende maatregel zelf worden geïntroduceerd.

In een derde vragenlijst komen een aantal beheersmatige punten aan bod, zoals:

 • het in dienst nemen van maatregelen
 • de uitvoering van inspecties en herstellingen
 • de handelswijze in het geval maatregelen niet in dienst zijn maatregelen (wegens defect of omdat ze tijdelijk uit dienst werden genomen).