Informatienota ‘Aanbevelingen voor de beheersing van risico’s van pijpleidingen’

Deze nota is bedoeld voor alle Seveso-bedrijven waar zich op het grondgebied van het bedrijf of in de omgeving van het bedrijf ondergrondse of bovengrondse pijpleidingen bevinden die gevaarlijke stoffen vervoeren.

De term ‘pijpleidingen’ omvat alle transportleidingen die gevaarlijke stoffen vervoeren tussen verschillende bedrijven en alle transportleidingen die gevaarlijke stoffen aanvoeren naar een productie- of opslaginstallatie binnen een bedrijf. In dit laatste geval kan de transportleiding ofwel afkomstig zijn van buiten het bedrijf, ofwel afkomstig zijn van een andere interne productie- of opslaginstallatie.

Leidingen in een installatie die verschillende apparaten met elkaar verbinden, de zogenaamde ‘installatieleidingen’, vallen buiten de scope van deze nota.

Het toepassingsgebied van de nota omvat zowel interne als externe pijpleidingen. Met ‘externe pijpleidingen’ bedoelen we alle delen van pijpleidingen waarvan het traject zich in de buurt van Seveso-bedrijven bevindt, maar niet over het grondgebied van Seveso-bedrijven loopt. Met de term ‘interne pijpleidingen’ verwijzen we in de nota naar alle delen van pijpleidingen die zich binnen het grondgebied van Seveso-bedrijven bevinden waarvan het bedrijf al of niet aftakt.

De volgende aspecten in verband met het beheer van de risico’s van pijpleidingen komen aan bod in de nota:

  • kennis over de ligging en de inhoud van interne en externe pijpleidingen
  • de markering van pijpleidingen
  • het maken van afspraken tussen de beheerder van de pijpleidingen en het bedrijf dat van de pijpleiding aftakt
  • het evalueren van scenario’s van zware ongevallen waar pijpleidingen bij betrokken zijn
  • de inspectie van pijpleidingen
  • het melden van werken in de buurt van pijpleidingen
  • preventiemaatregelen bij werken in de buurt van pijpleidingen
  • noodplanning.