Continue beleidsevaluatie oudere werknemers - 2018

Doorheen de voorbije jaren zien we een aantal voorzichtig positieve evoluties op vlak van arbeidsmarktparticipatie van ouderen. Zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen neemt toe, en ook de uittredeleeftijd is verhoogd. Ondanks die voor de totale participatiegraad opgetekende licht positieve tendens, doet België het in internationaal oogpunt echter nog steeds ondermaats. De opgetekende groei is te beperkt om de rest van de EU bij te benen. Bovendien verbergen algemene indicatoren zoals de activiteitsgraad onderliggende evoluties en verschillen in carrièrepaden.

Om aan de voortdurende nood aan gedetailleerde informatie over de loopbanen van oudere werknemers te beantwoorden, bekijken we in deze nota hoe de arbeidsmarktsituatie van oudere werknemers is geëvolueerd tussen 2004 en 2016, op basis van hoofdzakelijk gegevens uit het Datawarehouse van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Het gaat bijgevolg om administratieve gegevens over de volledige Belgische bevolking. In het eerste deel onderzoeken we de demografische evoluties in België, met een focus op de oudere leeftijdsklassen (levensverwachting, uittredeleeftijd, afhankelijkheidsgraad, etc.). Vervolgens analyseren we de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren zoals werkzaamheid, werkloosheid en inactiviteit per leeftijdsgroep, maar ook uitgesplitst naar gewest, geslacht en origine. In deel drie focussen we op de loopbanen van ouderen (jobmobiliteit, aanwerving, loopbaanonderbreking en tijdskrediet, etc.), en ten slotte wordt de uitstroom uit de actieve loopbaan geanalyseerd en de overgang naar het (brug)pensioen.