Chemicaliën op de werkvloer: een nieuw etiketteringssysteem

Leidraad ter ondersteuning van werkgevers en werknemers bij de overgang naar het nieuwe systeem voor indeling, etikettering en verpakking

Deze brochure behandelt de wijze waarop de Europese verordening (EG) nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels de omgang met chemische stoffen op het werk zal beïnvloeden. De zogenaamde CLP verordening (CLP staat voor classification, labeling and packaging) verandert immers het indelingssysteem voor de identificatie en omschrijving van chemische gevaren in Europa, en de manier waarop deze informatie over de gevaren van chemicaliën gecommuniceerd wordt op etiketten, in veiligheidsinformatiebladen en in andere documenten.

Deze brochure is bedoeld als praktische leidraad voor werkgevers en werknemers en behandelt onder meer de wijzigingen aan de etiketten, de praktische aandachtspunten op de werkplaats, de CLP indelingscriteria en de veranderingen aan veiligheidsinformatiebladen en andere documenten. De bijlagen bevatten verwijzingen naar bijkomende informatiebronnen en een verklarende woordenlijst.
Dit document werd oorspronkelijk gepubliceerd in 2013 in het Engels als “Chemicals at work – a new labelling system” door het Publicatiebureau van de Europese Unie. Het document van de EU werd aangepast aan de Belgische situatie en wordt uitgegeven door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.