Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Tel. : 02 233 41 11
E-mail : bbc@werk.belgie.be 

Directeur: Jackie Van Damme

Jackie van Damme

Directie van de begroting en de boekhouding 

Dienstchef: Rachel Grisendi

Cel Opmaak en uitvoering van de begroting

Verantwoordelijke: Rachel Grisendi

 • Opmaak van de Algemene uitgavenbegroting en monitoring van de uitgaven 
 • Uitvoering van de Algemene uitgavenbegroting 
 • Goedkeuring van de bestelbonnen in Fedcom 
 • Vereffening van de facturen en schuldvorderingen    

Cel Boekhouding, ontvangsten en rekenplichtigheid

Verantwoordelijke: Christophe Pauwels

 • Opmaak van de Rijksmiddelenbegroting en monitoring van de ontvangsten 
 • Boekhoudkundige verrichtingen in het kader van de periodieke en jaarafsluiting 
 • Beheer van de masterdata 
 • Preregistratie van de facturen 
 • In betaling stellen van de onkostenstaten 
 • Opstelling van de besluiten tot toekenning van dotaties en toelagen.  
 • Opvolging van de rekenplichtigen 

Cel Overheidsopdrachten

Verantwoordelijke:

 • Uitvoeren van aankoopprocedures (behalve IT-benodigdheden)
 • Plaatsen van openbare aanbestedingen
 • Invoering van de MIGO
 • Vertegenwoordiging van de FOD in het Netwerk voor strategisch overleg van de federale aankopen

Afdeling van de internationale betrekkingen en de socio-economische studies

E-mail: afdirs@werk.belgie.be

Afdelingshoofd: Tom Bevers

Directie van de studies en de statistiek

Diensthoofd: Valérie Gilbert

 • Indicatoren met betrekking tot de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid;
 • Studies en statistieken van de beroepsbevolking, de werkgelegenheid en de werkloosheid ;
 • Studies en statistieken met betrekking tot lonen en arbeidsduur (o.a. index van de conventionele lonen en loonkloofrapport);
 • Studies en statistieken aangaande de situatie van buitenlanders of personen van buitenlandse origine op de Belgische arbeidsmarkt (o.a. socio-economische monitoring);
 • Coördinatie van de relaties van de FOD met de OESO (o.a. ELSA comité), Eurostat en IMF;
 • Secretariaat van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

Directie van de EU-coördinatie

Diensthoofd: Ria Schoofs

 • Coördinatie van de betrekkingen van de FOD met de Europese Unie;
 • Coördinatie van de bijdragen aan het Nationaal hervormingsprogramma en opstellen van een ontwerprapport;
 • Opvolging van de databanken LMP, LABREF en MISSOC.

Directie van de multilaterale betrekkingen

 • Coördinatie van het internationaal beleid van het departement en bevorderen van de arbeidsnormen in de wereldeconomie;
 • Relaties van de FOD met de Verenigde Naties:
  • Uitvoering van de Agenda 2030 over de duurzame ontwikkeling en specifiek van de doelstelling nummer 8 bevoegd voor het waardig werk en de economische groei:
  • Opvolging van de uitvoering van het Nationaal Actieplan houdende uitvoering van de “Leidende beginselen met betrekking tot ondernemingen en mensenrechten”.
 • Relaties van de FOD met de Internationale Arbeidsorganisatie :
  • Voorbereiding en bijdragen aan de Raad van beheer van het Internationaal Arbeidsbureau en de Internationale Arbeidsconferentie:
  • Opvolging van de internationale verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van overeenkomsten, aanbevelingen en conclusies.
 • Relaties van de FOD met de Raad van Europa:
  • Coordinatie van het jaarverslag over het Sociaal charter;
  • Deelname aan het gouvernementale Comité;
  • Opvolging van het Proces van Turijn en de promotie van de sociale rechten bij de Europese Raad.
 • Steun bij internationale activiteiten van de sociale partners binnen het kader van de promotie van de sociale dialoog.

  Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

  Tel. : 02 233 41 11
  E-mail : afdjur@werk.belgie.be 
  Afdelingshoofd: Jackie Van Damme 

  • Bijstand aan het departement op juridisch vlak en inzake documentatie;
  • Behandeling van de dossiers van de administratieve geldboeten.

  Directie van de juridische studiën en Directie van de geschillen

  Diensthoofd: Véronique Verelst 

  • Juridische studies;
  • Coördinatie en advies bij ontwerpteksten;
  • Juridische documentatie;
  • Opvolging van de geschillen bij de Belgische en Europese rechtbanken.

  Directie van de administratieve geldboeten

  Diensthoofd: Jan Vanermen 

  • Samenstellen en opvolgen van de dossiers, onderzoek van de processen-verbaal en van de verweermiddelen, opstellen van gemotiveerde beslissingen, opvolging van de rechtszaken voor de arbeidsrechtbank, uitvoering van de vonnissen en arresten.

  Directie van het epv en het e-dossier

  Diensthoofd: Sarah Vergauwen

  • Coördinatie en beheer van de projecten epv en e-dossier, het verlenen van juridische adviezen en ondersteuning aan de projectpartners en de organisatie van de beheerscomités.

  Directie van de documentatie

  E-mail : bibliotheek@werk.belgie.be 
  Diensthoofd: Anke Coppens 

  • Beheer van de documentatie voor alle diensten van het departement en de coördinatie van de centrale bibliotheek en van de handbibliotheken van de administraties.