AD Individuele Arbeidsbetrekkingen, Inspraakorganen en Werkgelegenheid

Op deze pagina

  Tel. : 02 233 41 11
  E-mail : iab@werk.belgie.be 

  Directeur-generaal a.i.: Peter Vansintjan

  Peter Vansintjan

  Algemene opdracht : de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen en inspraakorganen en het beleid inzake de federale bevoegdheden op vlak van werkgelegenheid en werkloosheid.

  Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen

  Verantwoordelijken: Annelies Van De Geuchte, Chris Vanlaere

  • Uitwerking en interpretatie van regelgevende teksten over :
   • de arbeidsovereenkomsten (arbeiders, bedienden, studenten, huisarbeiders, telewerkers, handelsvertegenwoordigers, interimarbeiders, binnenschippers, vissers, schepelingen, betaalde sportbeoefenaars, PWA, dienstencheques, flexiwerkers...);
   • de deeltijdse arbeid;
   • de herstructureringen (informatie en raadpleging van de werknemers, sluiting van ondernemingen, collectieve ontslagen, conventionele overdracht van ondernemingen);
   • politiek verlof;
   • non-discriminatie op basis van leeftijd;
   • de arbeidsorganisatie (arbeidsduur, wekelijkse rust, feestdagen, nachtarbeid, rusttijden en pauzes, deeltijds werk), arbeidsduurvermindering, vrouwen-, kinder- en jongerenarbeid, de arbeidsreglementen, de loonbescherming, de interimarbeid, de sociale documenten, de bouwwerken, de sociale abonnementen... ;
   • moederschapsbescherming (behalve de reglementering welzijn op het werk);
   • detachering van werknemers, toepasbare regelgeving;
   • interimarbeid, terbeschikkingstelling van werknemers, werkgeversgroeperingen.
  • Verbindingsbureau: contactpunt in navolging van de richtlijn EG 96/71 voor inlichtingen over de regelgeving die van toepassing is op werknemers gedetacheerd in België; buitenlandse werkgevers oriënteren naar de bevoegde administraties.
  • Informatie en advies over individuele problematieken in het kader van de arbeidsverhouding.

  Afdeling van de inspraakorganen en de arbeidsgerechten

  Afdelingshoofd: Sarah Depuydt

  • Organisatie van de sociale verkiezingen;
  • Uitwerking van de normen met betrekking tot het statuut van de werknemersvertegenwoordigers;
  • Uitwerking en interpretatie van de normen met betrekking tot de instelling, de werking en de doelstellingen van de ondernemingsraden (met inbegrip van de sociale balans);
  • Uitwerking en interpretatie van de normen inzake de instelling, de werking en de opdrachten van de Europese ondernemingsraden;
  • Herstructureringsobservatorium: verzameling, behandeling en publicatie van statistische gegevens met betrekking tot de herstructureringen van ondernemingen;
  • Benoeming en ontslag van de sociale magistraten van de arbeidshoven en -rechtbanken;
  • Personeelsbeheer van de griffies van de arbeidshoven en -rechtbanken.

  Afdeling van de werkgelegenheid

  Afdelingshoofd: Tom Parys

  • Voorbereiding, bevordering en uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid en regulering van de arbeidsmarkt, interpretatie van regelgevende teksten en uitvoering van federale maatregelen inzake werkgelegenheid en werkloosheidsverzekering (startbaanovereenkomst, Sociale maribel, projecten risicogroepen, ...).
  • Voorbereiding en interpretatie van regelgevende teksten met betrekking tot de opdrachten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet, loopbaanonderbreking,...);
  • Voorbereiding en interpretatie van de regelgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden (asielzoekers, studenten, familieleden);
  • Opvolgen impact zesde Staatshervorming, luik arbeidsmarkt;
  • Analyses en studies aangaande deze materies.