Persoon aan wie een administratieve geldboete kan worden opgelegd

Op deze pagina

  Persoon aan wie een administratieve geldboete kan worden opgelegd

  De werkgever

  Wat de meerderheid van de inbreuken op het Sociaal Strafwetboek betreft, wordt de administratieve gedlboete opgelegd aan de werkgever. Het gaat over de natuurlijke of rechtspersoon (zelfstandige, vennootschap, vzw, ...) die de betrokken werknemers tewerkstelt. Dit is met name het geval bij het ontbreken van een dimona-aangifte, in geval van inbreuken inzake bekendmaking van de deeltijdse uurroosters, in geval van het ontbreken van een verzekering tegen arbeidsongevallen, in geval van niet-naleving van de betalingstermijnen van de lonen.

  De administratieve geldboete of de administratieve beslissing tot schuldigverklaring kan slechts worden genomen ten aanzien van de overtreder, zelfs indien de inbreuk is begaan door een aangestelde of een lasthebber, bijvoorbeeld de zaakvoerder of een aangestelde. (art 105 Sociaal Strafwetboek).

  De sociaal verzekerde

  Sinds de invoering van het Sociaal Strafwetboek op 1 juli 2011 kunnen eveneens administratieve geldboeten worden opgelegd aan de sociaal verzekerden, in geval van inbreuken op de wetgeving op de sociale zekerheid. Het gaat met name over de inbreuken van valsheid, van het gebruik van valse stukken, onjuiste of onvolledige aangiften of oplichting in het sociaal strafrecht (voor meer details over deze inbreuken verwijzen wij met name naar Hoofdstuk 10 (artikelen 230 tot 235) van Boek II van het Sociaal Strafwetboek).

  Elke persoon die het toezicht belemmert dat wordt georganiseerd krachtens het Sociaal Strafwetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan (art. 209 Sociaal Strafwetboek).

  De belemmering van het toezicht omvat talloze situaties. Het kan bijvoorbeeld gaan over het feit dat de toegang tot een arbeidsplaats wordt belemmerd voor de sociaal inspecteurs, de weigering om aan de sociaal inspecteurs documenten te geven die volgens de wet moeten worden bijgehouden, de weigering om zijn identiteitskaart te geven aan een sociaal inspecteur alsook zijn werkloosheidskaart.

  De werknemer die vrijwillig en met kennis van zaken arbeidsprestaties uitvoert op een niet aangegeven wijze (art.183/1 van het Sociaal Strafwetboek).

  Elke persoon die arbeidsprestaties uitvoert voor rekening van een werkgever, die deze tewerkstelling niet heeft aangegeven via dimona, kan een administratieve geldboete krijgen voor zover aan twee voorwaarden is voldaan:

  • Deze werknemer moet deze arbeid bewust en vrijwillig uitvoeren wetende dat deze niet is aangegeven;
  • er moet eveneens een proces-verbaal opgemaakt zijn tegen de werkgever voor deze niet aangegeven tewerkstelling.

  De werknemers die tegelijkertijd een vervangingsuitkering ontvangen en die, ingevolge een dergelijke tewerkstelling, tijdelijk het recht op deze uitkering kunnen verliezen en die om die reden een andere administratieve of strafrechtelijke sanctie kunnen oplopen, zijn echter niet betrokken bij deze wettelijke bepaling. Diegene die recht heeft op een vervangingsuitkering is, bijvoorbeeld, de werkloze, de gepensioneerde…

  Advies en eventuele bijstand

  Als u verdacht wordt van zwartwerk en als u slachtoffer meent te zijn van mensenhandel of uitbuiting, informeren wij u dat u contact kan opnemen met één van de volgende diensten voor advies en eventuele bijstand:

  Voor de situaties van (vermoedelijke) uitbuiting van werknemers zonder wettelijke verblijfsvergunning (zoals bedoeld in de wet van 11 februari 2013):

  Voor de situaties van (vermoedelijke) mensenhandel (zoals bepaald in artikel 433quinquies van het Strafwetboek):

  Als u dit wenst kan u hiervoor eveneens een beroep doen op een advocaat of op een vakbond.

  De buitenlandse werkgever, de buitenlandse zelfstandige, de gebruiker of de opdrachtgever van een loontrekkend werknemer of van een gedetacheerde zelfstandige in geval van het ontbreken van limosa-aangifte binnen de wettelijke termijnen.

  Eenieder die een daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk begaat wanneer hij in contact treedt met een werknemer bij de uitvoering van zijn werk (art. 119 van het Sociaal Strafwetboek)

  Andere personen

  Dit overzicht van de personen aan wie een administratieve sanctie kan worden opgelegd is niet exhaustief.

  Andere inbreuken, met name inzake het welzijn van de werknemers (art. 127 tot 133 van het Sociaal Strafwetboek) zijn eveneens toe te schrijven aan andere personen dan de rechtstreekse werkgever van de betrokken werknemers. In geval van twijfel zijn alle inbreuken waarvoor een administratieve geldboete kan worden opgelegd opgenomen in het Sociaal Strafwetboek waarvan de artikelen systematisch en voor elke inbreuk informatie geven aan de persoon die wordt bestraft.