Onderscheid tussen federale en regionale diensten van de administratieve geldboeten

Gevolgen van de zesde Staatshervorming

De administratieve geldboeten worden opgelegd door de diensten van de administratieve geldboeten.

De federale dienst is bevoegd om administratieve geldboeten op te leggen in de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid en de deelstaten zijn bevoegd om administratieve geldboeten op te leggen in de materies die tot hun bevoegdheden behoren.

Geregionaliseerde bevoegdheden

In het kader van de administratieve geldboeten ging de bevoegdheidsoverdracht naar de Gewesten over de volgende materies:

 • De economische migratie
 • Het betaald educatief verlof
 • De dienstencheques
 • De kinderbijslag
 • De inbreuken van valsheid, van het gebruik van valse stukken, van onjuiste of onvolledige verklaringen en van oplichting in het sociaal strafrecht (Sociaal Strafwetboek, Boek 2, hoofdstuk 10)
 • Het toezicht op de inbreuken betreffende de arbeidsbureaus

Deze geregionaliseerde materies omvatten soms nog enkele wettelijke bepalingen die federaal gebleven zijn, namelijk:

 • De economische migratie
  • De deelstaten zijn bevoegd inzake inbreuken in verband met de tewerkstelling van buitenlandse werknemers die naar België zijn gekomen om te werken, zoals de hooggekwalificeerde beroepen, de knelpuntberoepen enz. (de vroegere arbeidskaarten A en B).
  • De federale dienst van de administratieve geldboeten is bevoegd inzake inbreuken betreffende de au-pairs en de inbreuken in verband met de tewerkstelling van buitenlandse werknemers die deze toegang tot de arbeidsmarkt verkrijgen op basis van een specifieke verblijfssituatie, zoals bijvoorbeeld asielzoekers, studenten, gezinshereniging, enz. (de vroegere arbeidskaart C en de arbeidskaarten uitgereikt aan de personen die een voorlopig verblijfsrecht hebben in het kader van gezinshereniging).     
 • Wat de dienstencheques en het betaald educatief verlof betreft, omvat de handhavingsbevoegdheid van de deelstaten niet de zuiver arbeidsrechtsrechtelijke bepalingen in deze materies. Deze zijn federaal gebleven (bvb. geen geschreven arbeidsovereenkomst inzake dienstencheques opmaken uiterlijk binnen twee werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de werknemer in dienst treedt.)
 • De inbreuken van valsheid, van het gebruik van valse stukken, van onjuiste of onvolledige verklaringen en van oplichting in het sociaal strafrecht vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten of Gemeenschappen wanneer zij verband houden met sociale voordelen of bijdragen die onder de bevoegdheid vallen van de Gewesten of Gemeenschappen
  • Tegemoetkoming inzake dienstencheques
  • Bijdrageverminderingen inzake doelgroepenbeleid
  • Kinderbijslag
  • In de andere gevallen blijven deze inbreuken federaal: bvb. werkloosheidsuitkeringen, ziekte- of invaliditeitsuitkeringen, bestaansminimum, enz...

Bevoegde dienst van de administratieve geldboeten

Wat de regionale inbreuken betreft, hebben de Gewesten en de Gemeenschappen de bevoegdheid verkregen om een administratieve geldboete op te leggen. De dienst van de administratieve geldboeten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg blijft bevoegd voor de federale inbreuken.

Het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken reeds over een cel administratieve geldboeten die operationeel is. In het Waalse gewest en de Duitstalige gemeenschap is dit nog niet het geval.

Als er in een proces-verbaal zowel regionale als federale inbreuken worden vastgesteld, dan wordt in onderling overleg en mits naleving van de regels inzake samenloop nagegaan welke dienst van de administratieve geldboeten bevoegd is. Als er in een proces-verbaal geen eenheid van opzet is tussen de federale en de regionale inbreuken, dan kunnen in dit geval zowel de bevoegde regionale cel van de administratieve geldboeten als de federale dienst van de administratieve geldboeten een administratieve geldboete opleggen voor de inbreuken die onder hun respectieve bevoegdheden vallen, op basis van dit proces-verbaal.

Overgangsrecht

De federale wettelijke bepalingen gelden in principe niet meer voor de geregionaliseerde inbreuken. Het Sociaal Strafwetboek blijft voorlopig nog van toepassing voor de rechtsregels die behoren tot de bevoegdheden van de deelstaten wanneer deze niet hebben voorzien in een eigen sanctiemogelijkheid.

Bijkomende inlichtingen

Administratieve geldboeten

 • Vlaams Gewest
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Brussel Economie en Werk - Cel administratieve geldboeten
 • Waals Gewest - Dienst van de administratieve geldboeten
  • Waalse Overheidsdienst Economie, Werk, Onderzoek
  • Departement van de inspectie
  • Avenue Gouverneur Bovesse 103-106, 5100 JAMBES
  • www.wallonie.be
 • Duitstalige gemeenschap

Gecombineerde vergunning