Hoe komt de beslissing tot stand? En wat daarna?

Administratieve procedure 

Voorwaarden voorafgaand aan de administratieve vervolging

Opdat administratieve vervolging zou kunnen worden aangevat, is het nodig dat:

  • een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk werd opgemaakt;

en

  • dat ingevolge de overdracht van het proces-verbaal aan de Arbeidsauditeur,
    • ofwel deze laatste heeft besloten om af te zien van strafvervolging door het dossier te seponeren. Deze voorwaarde is echter niet geldig voor de inbreuken waarvoor een sanctie van niveau 1 kan worden opgelegd. De Directie van de administratieve geldboeten kan de inbreuken van niveau 1 immers op eigen initiatief bestraffen met een administratieve geldboete, met een schuldigverklaring in bepaalde omstandigheden of kan deze inbreuken klasseren zonder gevolg.
    • ofwel dat deze laatste geen beslissing heeft genomen binnen een termijn van zes maanden vanaf de dag van de ontvangst van het proces-verbaal (art. 72, 2de lid van het Sociaal Strafwetboek).

Uitnodiging om verweermiddelen in te dienen

Als de arbeidsauditeur beslist om geen strafvervolging in te stellen, maakt hij het dossier over aan de bevoegde Directie van de administratieve geldboeten. De procedure bepaalt dat de voornoemde directie de overtreder in staat stelt om zijn verweermiddelen in te dienen. Eerst wordt een aangetekende brief verzonden waarin de overtreder wordt verzocht om zijn verweermiddelen naar voren te brengen. De verweermiddelen kunnen schriftelijk worden ingediend. Zij kunnen ook mondeling worden ingediend, ofwel bij de Directie van de administratieve geldboeten, ofwel bij één van de regionale kantoren van de diensten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de betrokken wetgeving. Deze laatsten sturen ze onverwijld door naar de Directie van de administratieve geldboeten na er akte van te hebben genomen. De overtreder beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de dag van de kennisgeving, namelijk, de dag waarop de aangetekende brief werd aangeboden door de postdiensten aan de persoon van de bestemmeling of op zijn woonplaats of op de maatschappelijke zetel.

Er is geen enkele verplichting om verweermiddelen in te dienen. Het indienen van verweermiddelen is echter een gelegenheid voor de overtreder om zijn argumenten te laten horen met het oog op zijn verdediging, om elementen aan te voeren die niet zouden aanwezig zijn in het dossier en die het begrip ervan zouden vergemakkelijken of om elementen te onderstrepen die een impact zouden kunnen hebben op de bepaling van het bedrag van de administratieve geldboete (rechtvaardigingsgronden, verzachtende omstandigheden of omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het toekennen van een uitstel).

Raadpleging van het dossier

Artikel 79 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat de Directie van de administratieve geldboeten het dossier betreffende de inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de toepassing van de administratieve geldboete ter beschikking stelt van de overtreder of van zijn advocaat zodat hij het kan raadplegen op de griffie en op diens verzoek geeft zij toelating om een kopie te nemen van de stukken van het dossier.  De onkosten voor de kopies moeten worden betaald door de overtreder.

Onderzoek van het dossier

Na deze termijn van 30 dagen of vanaf de ontvangst van de verweermiddelen onderzoekt de Directie van de administratieve geldboeten de elementen van het dossier en gaat zij na of de inbreuken voldoende zijn bewezen.

Beslissing

Na het dossier te hebben geanalyseerd zijn drie soorten beslissingen mogelijk.

De Directie van de administratieve geldboeten kan beslissen:

  • om het dossier te klasseren zonder gevolg:
  • om een administratieve geldboete op te leggen;
  • om zich te beperken tot een eenvoudige schuldigverklaring.

Beslissing tot klassement zonder gevolg

Als de Directie van de administratieve geldboeten onder andere meent dat de inbreuk onvoldoende bewezen is, dat een administratieve geldboete inopportuun is of als de feiten verjaard zijn, wordt de inbreuk geklasseerd zonder gevolg. De overtreder wordt, in dit laatste geval, met een gewone brief op de hoogte gebracht voor zover hij verweermiddelen heeft ingediend.

Beslissing om een administratieve geldboete op te leggen

Als de Directie van de administratieve geldboeten meent dat de inbreuk is vastgesteld, wordt een administratieve geldboete opgelegd.

Beslissing om zich te beperken tot een eenvoudige schuldigverklaring

Sinds de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek op 1 juli 2011 kan de Directie van de administratieve geldboeten eveneens een beslissing nemen tot schuldigverklaring. Deze mogelijkheid is echter enkel voorzien ingeval de duur van de vervolging door de Directie de redelijke termijn overschrijdt en tot bepaalde gevallen van eendaadse samenloop van inbreuken en van samenloop door eenheid van opzet. (Art 113, 2de lid Sociaal Strafwetboek).

Mededeling van de beslissing

Als de Directie van de administratieve geldboeten beslist om een administratieve geldboete op te leggen of om een eenvoudige schuldigverklaring uit te spreken, stelt zij de overtreder per aangetekende brief in kennis van de beslissing.

In geval van klassering zonder gevolg wordt de werkgever hiervan op de hoogte gebracht per gewone brief voor zover hij verweermiddelen heeft ingediend.

De betaling van de administratieve geldboete

De administratieve geldboete moet worden betaald binnen een termijn van drie maanden vanaf de dag van de kennisgeving van de beslissing tot het opleggen van de administratieve geldboete.

Als de overtreder niet in staat is om het bedrag van de geldboete in één keer te betalen, kan hij een afbetalingsplan vragen. De betaling kan in principe worden gespreid over een periode van maximaal een jaar. Om een afbetalingsplan te verkrijgen kan de overtreder daartoe schriftelijk (brief, mail...) een aanvraag indienen bij de Directie van de administratieve geldboeten waarin de duur van het gewenste afbetalingsplan wordt vermeld of het maandelijks bedrag dat hij kan betalen. In dit geval maakt de Directie schriftelijk aan de overtreder haar akkoord en het afbetalingsplan bekend.

Invordering

Als de overtreder de opgelegde boete niet betaalt, ofwel binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing van de Directie van de administratieve geldboeten, ofwel na een vonnis of een arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen beroep meer kan worden ingediend) of als hij het toegekende afbetalingsplan niet naleeft, stuurt de Directie van de administratieve geldboeten het dossier naar de administratie van de FOD Financiën die verantwoordelijk is voor de inning en de invordering van niet-fiscale schulden met het oog op de invordering van het bedrag van de onbetaalde geldboete.

Beroepsmogelijkheid

Als de overtreder de beslissing van de Directie van de administratieve geldboeten betwist, kan hij hiertegen beroep indienen, overeenkomstig artikel 3 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht dat het volgende bepaalt:

"De overtreder die de beslissing van de bevoegde administratie bedoeld in artikel 84 van het Sociaal Strafwetboek betwist, tekent op straffe van verval binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing beroep aan bij de arbeidsrechtbank bij wege van een verzoekschrift. Dit beroep schorst de uitvoering van de beslissing. Het beroep tegen de beslissing van de bevoegde administratie maakt het geschil zelf aanhangig bij de arbeidsrechtbank zonder dat deze laatste het bedrag van de administratieve geldboete mag verhogen.

Het beroep moet door middel van een gedateerd en ondertekend verzoekschrift worden ingediend, neergelegd of per aangetekende brief verzonden naar de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank.”

Regelgeving

Bijkomende inlichtingen

Directie van de administratieve geldboeten
Telefoon : 02/233.46.11

E-mail : administratievegeldboeten@werk.belgie.be