Bedragen van de administratieve geldboeten

Sinds 1 juli 2011 zijn er 4 sanctieniveaus. Elke inbreuk wordt bestraft door een sanctieniveau. Het sanctieniveau 4 is bijgevolg toepasbaar voor de meest ernstige inbreuken (vb.: ontbreken van dimona-aangifte, belemmering van het toezicht, ...).

Bedragen van de administratieve geldboeten VOOR toepassing van de opdeciemen op de boetes:

Sanctieniveau

Bedragen

Sanctie Niveau 1

Van 10 tot 100 €

Sanctie Niveau 2

Van 25 tot 250 €

Sanctie Niveau 3

Van 50 tot 500 €

Sanctie Niveau 4

Van 300 tot 3.000 €

In de bovenstaande tabel worden de bedragen vermeld die worden geassocieerd met de vier sanctieniveaus voor de toepassing van de opdeciemen. Om het bedrag te kennen van de minima en maxima van de geldboeten die werkelijk kunnen worden opgelegd bij de toepassing van een administratieve geldboete moeten deze theoretische bedragen worden vermenigvuldigd met de toepasbare opdeciemen. Deze opdeciemen hangen af van het ogenblik van de feiten.

Zo stemmen de toepasbare opdeciemen overeen met de volgende coëfficiënten:

Ogenblik van de feiten

Toepasbare coëfficiënt

Inbreuken gepleegd tussen 01/01/2012 en 31/12/2016

6

Inbreuken gepleegd vanaf 01/01/2017

8

Bijgevolg, als u tussen 01/01/2012 en 31/12/2016 een inbreuk heeft gepleegd die wordt bestraft met een sanctie van niveau 4 riskeert u een administratieve geldboete van 1.800 € tot 18.000 € (300€ x 6 tot 3.000 € x 6). Als u dezelfde feiten heeft gepleegd na 01/01/2017 riskeert u een administratieve geldboete van 2.400 € tot 24.000 € (300€ x 8 tot 3.000 € x 8).

Bovenop de sanctieniveaus en de toepasbare opdeciemen moet eveneens rekening worden gehouden met de eventuele mogelijkheden tot vermenigvuldiging van de boete met het aantal werknemers die betrokken zijn bij de vastgestelde inbreuk. Desgevallend wordt deze vermenigvuldiging slechts uitgevoerd tot een bepaald plafond dat momenteel het maximum is van de boete vermenigvuldigd met honderd. De vermenigvuldiging van de administratieve geldboete is enkel mogelijk in de gevallen waarin het artikel van het Sociaal Strafwetboek dat de inbreuk bestraft dit uitdrukkelijk bepaalt.

Bij de bepaling van het bedrag van de administratieve geldboete zal eveneens rekening worden gehouden met de volgende regels die toepasbaar zijn op de administratieve geldboeten:

  • Samenloop door eenheid van opzet: Artikel 113 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat wanneer eenzelfde feit verscheidene inbreuken oplevert of wanneer verschillende inbreuken die gelijktijdig worden voorgelegd aan de bevoegde administratie[1] de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van hetzelfde misdadig opzet alleen de zwaarste administratieve geldboete wordt uitgesproken.
  • Herhaling: Artikel 111 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat in geval van herhaling binnen het jaar dat volgt op een administratieve of gerechtelijke beslissing tot schuldigverklaring, op een administratieve beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete van niveau 1, 2, 3 of 4 of op een gerechtelijke veroordeling tot een sanctie van niveau 1, 2, 3 of 4, het bedrag van de administratieve geldboete op het dubbele van het maximum kan worden gebracht.
  • Verzachtende omstandigheden: In artikel 115 van het sociaal strafwetboek staat met name vermeld dat als er verzachtende omstandigheden bestaan, de administratieve geldboete kan worden verminderd onder het minimumbedrag voorzien in de wet, zonder dat zij, in principe, lager mag zijn dan 40 procent van het voorgeschreven minimumbedrag.
  • Uitstel: Artikel 116, §1 van het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat de Directie van de administratieve geldboeten mag beslissen dat de uitvoering van de beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete geheel of slechts gedeeltelijk zal worden uitgesteld, voor zover aan de overtreder geen administratieve geldboete van niveau 2, 3 of 4 werd opgelegd of hij niet veroordeeld werd tot een strafsanctie van niveau 2, 3 of 4 tijdens de vijf jaren die de nieuwe inbreuk voorafgaan.

[1] De bevoegde administratie is de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.