Overlegcomité voor het kaderpersoneel

Voorzitter: Maurice Defort
Contactadres: Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, Cel kaderpersoneel

Dit Comité werd opgericht op 16 juli 1987. Het heeft als taak adviezen uit te brengen, onderzoekingen te verrichten en wettelijke en reglementaire maatregelen voor te stellen betreffende alle materies die direct of indirect het kaderpersoneel aanbelangen. Het werd opgericht met het oog op een grotere betrokkenheid van de representatieve organisaties van kaderleden bij het sociaal overleg.

Het comité is samengesteld uit leden van de representatieve organisaties van kaderleden en uit leden van de representatieve werkgeversorganisaties, die werden benoemd bij ministerieel besluit.

In de loop van de voorbije jaren hebben de leden van het Overlegcomité meerdere thema's bestudeerd en ontwikkeld. Een aantal daarvan hadden betrekking op het statuut van de werknemers-kaderleden (arbeidsduur van het kaderpersoneel, herverdeling van de arbeidsduur, evolutie van de loopbaan van kaderleden, outplacement, opzegtermijnen voor het kaderpersoneel, sociale verkiezingen, einde van de loopbaan van werknemers-kaders, nieuwe modaliteiten van de organisatie van de arbeid en vorming van werknemers-kaderleden); andere thema's behandelden de problematiek van de wettelijke en aanvullende pensioenregelingen (weerslag van de berekeningswijze van het wettelijk pensioen voor kaderleden, goedkeuring van nieuwe wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de aanvullende pensioenregelingen); een laatste reeks thema's betrof de Europese problematiek van de werknemers-kaders (de mobiliteit van het kaderlid en de talrijke gevolgen, het sociale beleid op Europese schaal en het sociaal overleg en de Europese gevolgen).