Databank lonen

De informatie over de baremalonen in de sectoren (de 170 paritaire comités en subcomités) wordt vastgelegd in CAO’s. Deze worden neergelegd bij de griffie van de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ze worden in principe algemeen verbindend verklaard, en moeten als bindende normen door alle werknemers in de sector worden gerespecteerd. De Inspectie van de Sociale Wetten is belast met het toezicht hierop.

In de meeste paritaire comités werd een –al dan niet uitgebreide– functieclassificatie opgesteld, waarbij de werknemers in verschillende categorieën worden ingedeeld (variërend van slechts enkele tot verschillende tientallen categorieën). Daaraan wordt een loonbarema gekoppeld, dat in de paritaire comités voor de bedienden in veel gevallen ook nog rekening houdt met de leeftijd en/of de anciënniteit. Vervolgens worden in de paritaire (sub)comités periodiek loonsverhogingen afgesproken. Bovendien beschikt elk paritair comité over een eigen systeem waarmee de lonen worden gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. Ook verschillende premies en toeslagen en de arbeidsduur worden bij CAO vastgelegd.

Het project bestaat erin om de informatie die in de CAO’s vervat zit beter te exploiteren. De studie bevat twee luiken: a) het ter beschikking stellen van de informatie voor een breder publiek en b) de berekening van de index van de conventionele lonen en de conventionele arbeidsduur. Voor het eerste luik zal voor een aantal pilootsectoren een webapplicatie worden uitgewerkt. In het tweede luik zal een vergelijkende studie worden uitgevoerd over hoe deze indexberekening kan worden verbeterd.

Titel: Database CAO-lonen en arbeidstijden en webapplicatie (PDF, 1,85 MB)  
Auteurs: Helena Op den Kamp, Guy Van Gyes (HIVA-K.U.Leuven) en Esteban Martinez (ULB-Metices) 
Publicatiedatum: februari 2008 

Titel: Proposition de améliorer la méthodologie de calcul des indices des salaires et des durées de travail conventionnelles (PDF, 1,05 MB)  
Auteurs: Esteban Martinez (ULB-Metices), Helena Op den Kamp en Guy Van Gyes (HIVA-K.U.Leuven) 
Publicatiedatum: februari 2008