2022 - 2026 Project (RRF) DATAMINING van beroepsrisico’s voor duurzaam werk (lopende)

"De afbeelding toont het logo van NextGenerationEU"

Hoofdthema

2022 - 2026 Project (RRF) DATAMINING van beroepsrisico’s voor duurzaam werk (lopende)

Subthema

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie (RRF) in het kader van het Belgisch nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV). Meer info over dit plan is beschikbaar op de website van Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk: Plan voor herstel en veerkracht bekrachtigd door de Raad van de EU (directe link: PHV (PDF, 5,52 MB)).

 • The Recovery and Resilience Facility (RRF), Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (FHV), is the key instrument at the heart of NextGenerationEU to help the EU emerge stronger and more resilient from the current crisis.
  • As part of a wide-ranging response, the aim of the Recovery and Resilience Facility is to mitigate the economic and social impact of the coronavirus pandemic and make European economies and societies more sustainable, resilient and better prepared for the challenges and opportunities of the green and digital transitions.

Het plan is opgenomen in de 12 projecten van PHV betreffende de Digitalisering van de Federale Overheidsdiensten: I - 2.05, submaatregel 12, Digitalisering van de FOD Werkgelegenheid. Deze submaatregel 12 bestaat uit 2 delen, waaronder het deel dat is gewijd aan het dataminingproject: om over gegevens te kunnen beschikken om de evolutie van de arbeidsomstandigheden te volgen. Het is absoluut noodzakelijk de risico’s op het werk in het oog te houden om de groepen (beroepssector, functies, enz.) te identificeren die het zwaarst onder de gevolgen van de COVID-crisis hebben geleden. Als er een wereldwijde, gemeenschappelijke en digitale visie op deze gegevens komt, kunnen beleidsmakers en belanghebbenden beter worden geadviseerd op het gebied van bewustmaking en preventie.... De uitdaging bestaat erin de werknemers duurzame arbeidsomstandigheden aan te bieden om hun veiligheid en gezondheid (fysiek en mentaal) tijdens hun hele beroepsloopbaan te vrijwaren.

De uitvoering van het tweede deel van het project (datamining van beroepsrisico’s) vereist in de eerste plaats de oprichting van een projectwerkgroep, binnen de FOD Werkgelegenheid, die zal bestaan uit 3 personen uit verschillende disciplines: sociologie, psychologie, statistiek. Deze werkgroep zal contact opnemen met de verantwoordelijken voor de verschillende gegevensbronnen om de gegevens anoniem en in overeenstemming met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) te verzamelen. Tijdens deze contacten kunnen de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de gegevens worden besproken, hetgeen uiteindelijk zal leiden tot de geleidelijke verbetering van de gegevens.

Kwaliteitsgegevens over de arbeidsomstandigheden zijn nuttig om te weten welke werknemers aan welke risico’s worden blootgesteld, de omvang van de risico’s te beoordelen, preventiemaatregelen op de schadelijkste risico’s toe te spitsen, de bewustwording van de risico’s te vergroten, vragen te beantwoorden, gerichte inspectiecampagnes te voeren, …

Op basis van de gegevens die de FOD Werkgelegenheid zal verzamelen, zal de werkgroep een samenvatting maken die het tweejaarlijkse en digitale verslag over de arbeidsomstandigheden en de beroepsrisico’s in België zal vormen. Deze samenvatting zal worden gedigitaliseerd en op een gebruikersvriendelijke manier via een website worden gepresenteerd. Voor de digitalisering en het ontwerp van de website zal een beroep moeten worden gedaan op de diensten van een IT-bedrijf. De nadruk zal in belangrijke mate komen te liggen op psychosociale risico’s en geestelijke gezondheid, risico’s die voortdurend toenemen en die door de COVID-crisis nog verder zijn geaccentueerd. Bovendien zijn deze risico’s in de bedrijven nog te weinig bekend en wordt er te weinig rekening mee gehouden.

De publicatie van de tweejaarlijkse verslagen en de uitwisselingen met de beheerders van de gegevensbronnen zullen deze gegevensbank over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden geleidelijk verrijken.

Een van de belangrijkste bronnen is de nationale enquête naar de arbeidsomstandigheden. In 2010, 2015 en 2020 heeft de FOD Werkgelegenheid samengewerkt met Eurofound door een uitbreiding van de Belgische steekproef van door Eurofound verzamelde gegevens te financieren. Deze uitbreiding van de steekproef maakt een meer gedetailleerde analyse van de arbeidsomstandigheden in België mogelijk. De evolutie van de Belgische gegevens sinds 2010 en de opname van de COVID-crisis in de Europese enquête zullen het mogelijk maken om de impact van deze crisis op de werknemers en hun arbeidsomstandigheden te evalueren.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zou een centrale rol spelen die uiteraard past in haar opdracht als referentie- en expertisecentrum op het gebied van welzijn op het werk en in het bijzonder in de opdrachten van:

 • haar AD Humanisering van de Arbeid: voorbereiding, bevordering en uitvoering van het beleid inzake welzijn op het werk en bewustmaking van de verschillende actoren in de sociale en economische wereld van de humanisering van de Arbeid;
 • haar AD Toezicht op het Welzijn op het Werk: het welzijn van de werknemers op het werk permanent verbeteren en toezien op de naleving van het welzijnsbeleid door een adviserende, preventieve en repressieve rol op het werk te spelen.

De budgetten zullen worden beheerd door de FOD Werkgelegenheid voor de aanwerving en bezoldiging van de drie mensen in de werkgroep van 2022 tot 2026. De FOD Werkgelegenheid zou ook de overheidsopdracht beheren met het IT-bedrijf dat zal bijdragen tot de digitalisering van het project. De FOD Werkgelegenheid zou in 2023 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Eurofound ondertekenen om de Belgische steekproef opnieuw uit te breiden voor de volgende Europese enquête in 2024 (EWCS 2024).

Timing

2022-2026

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

FOD WASO, AD Humanisering van de Arbeid (DIOVA)

 • Project Manager: Alain Piette, Européen Ergonomist, PA niveau 1, Ingenieur
 • Fabienne Scandella, Socioloog et PA psychosociale aspecten
 • Adriana van Dijk, Psycholoog
 • Jessica Vandeven, Bioloog

Onderzoeksopzet

Doelstellingen

De doelstellingen zijn:

 • alle gegevens uit de verschillende bronnen verzamelen en digitaliseren om ze ter beschikking te stellen van zoveel mogelijk mensen: politieke besluitvormers, sociale partners, deskundigen, …;
 • tweejaarlijks en digitaal verslag uitbrengen over de arbeidsomstandigheden en beroepsrisico’s in België;
 • bijdragen tot een betere kwaliteit van de in deze verschillende bronnen verzamelde gegevens door een betere zichtbaarheid ervan;
 • de samenwerking met Eurofound voor het nationale en Europese onderzoek bestendigen.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek, neem dan contact op met DiOVA, E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.