2014 - Psychosociale aspecten op het werk en arbeidsongevallen

Hoofdthema

Onderzoek naar het verband tussen psychosociale aspecten op het werk en (ernstige) arbeidsongevallen in België

Subthema

Preventie van veiligheid in bedrijven door ook aandacht te hebben voor preventie op het niveau van psychosociale aspecten

Timing

Onderzoeksproject: september 2009 - september 2010
Realisatie checklist en gebruikershandleiding: 2014

Opdrachtgever

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)

Onderzoeksteam

Prof. Isabelle Hansez, ULG (ValoRH)
Prof. Lutgart Braeckman, UGent

Onderzoeksopzet

Een piste waar de preventie vandaag nog verbeterd kan worden, situeert zich duidelijk op het niveau van de psychosociale factoren , en op de bevordering van een veiligheidsklimaat in de bedrijven.
Zo bestond de opdracht van de FOD WASO uit het uitvoeren van een onderzoek naar het verband tussen de psychosociale aspecten op het werk en arbeidsongevallen in België

Resultaten

Vanuit wetenschappelijk oogpunt stemmen de resultaten van dit onderzoek duidelijk overeen met wat in de wetenschappelijke literatuur betreffende de verbanden tussen psychosociale factoren en ongevallen, incidenten en/of veiligheidsfactoren wordt beschreven. Dit bevestigt dus dat het belangrijk is om voor deze aspecten aandacht te hebben. Dit onderzoek en de daaruit volgende bedenkingen zijn ook in overeenstemming met de huidige debatten in de Europese Unie over de inventarisering van de arbeidsongevallen op wettelijk niveau. Vanuit praktisch oogpunt zijn de toekomstige stappen die men moet zetten in het kader van dit onderzoek samen te vatten in drie punten. Ten eerste, in preventief opzicht, de verspreiding van informatie en de sensibilisering van de doelgroepen. Vervolgens, in wettelijk opzicht, de creatie van een korte versie van de vragenlijst. En tenslotte, een validatie op grote schaal van de vragenlijst.

Publicatie(s)