2014 - Het aanleveren van webpagina’s met als doel huisartsen te informeren inzake de arbeidsgeneeskunde

Hoofdthema 

2014 Het aanleveren van webpagina’s met als doel huisartsen te informeren inzake de arbeidsgeneeskunde

Subthema

De studies (2009 en 2011) die gefinancierd werden door de AD HUA (DIOVA) over het beroep van de arbeidsgeneesheer alsook ook over de samenwerking tussen de arbeidsgeneesheer, de huisarts en de adviserend geneesheer van de mutualiteiten hebben aangetoond dat huisartsen beschikken over een beperkte kennis inzake arbeidsgeneeskunde.

Voor de preventie van beroepsrisico’s, alsook voor het bevorderen van werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid, is het van fundamenteel belang dat de arbeidsgeneesheer, de huisarts en de adviserend geneesheer samen de situatie van de werknemer bespreken.   

Het gebrek aan kennis van de huisartsen inzake de missies en middelen van de arbeidsgeneesheer is vaak een belangrijke belemmerende factor  voor hun samenwerking.

Eén van de voorstellen die voortkwamen na afloop van de projecten in 2009 en 2011 om de samenwerking tussen de arbeidsgeneesheer, de huisarts en de adviserend geneesheer te bevorderen was om aan de huisartsen een website aan te bieden waar alle informatie met betrekking tot de arbeidsgeneeskunde ter hunner beschikking is.

Timing 

2014-2015 

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

 • Professeur Philippe Mairiaux, Santé au travail et Education pour la santé (STES), Ulg
 • Katrien Mortelmans, Directeur Recherche et Innovation, Mensura
 • Thomas Orban, Vice-Président de la Société scientifique de Médecine Générale (SSMG)
 • Dr Maaike Van Overloop, Voorzitter Domus Medica

Onderzoeksopzet

Er wordt gevraagd aan de opdrachtnemer om webpagina’s te ontwikkelen voor de huisartsen met alle nuttige informatie en linken die relevant zijn voor het begrip arbeidsgeneeskunde.

Deze pagina’s zullen worden geïntegreerd in de informatieve website beswic.be van de FOD WASO met als doel de samenwerking tussen de huisartsen en arbeidsgeneesheren te bevorderen.

De opdracht bestaat uit:

 • Alle nuttige informatie inventariseren voor de huisartsen om een zicht te krijgen op de arbeidsgeneeskunde. Deze inventaris van de informatiebehoeften van de huisartsen zal gebeuren in samenwerking met de beroepsfederaties van de arbeidsgeneesheren en huisartsen.
 • Op een eenvoudige manier de rollen en missies van de arbeidsgeneesheren uitleggen, enerzijds in het kader van hun opdracht m.b.t. gezondheidstoezicht en anderzijds met betrekking tot hun opdracht inzake de preventie van beroepsrisico’s. De linken moeten worden geïntegreerd in het deel van de website beswic die gewijd is aan het gezondheidstoezicht.
 • Deze noden onderverdelen in verschillende problematieken om een huisarts aan te zetten om zich te informeren en contact op te nemen met de arbeidsgeneesheer: de ziekte/aandoening is onmiddellijk gelinkt aan het werk, chronische ziekte, werkhervatting, middelen- en alcoholmisbruik…  
 • Het aanleveren van een aantal webpagina’s  die relevante informatie bevatten voor de huisartsen.
 • Aan de beroepsorganisaties van de huisartsen vragen om de webpagina’s te verifiëren met als doel na te gaan of deze beantwoorden aan de noden m.b.t. informatie en samenwerking met de arbeidsgeneesheren.
 • Er zal ook het advies worden gevraagd van de Belgische beroepsvereniging voor arbeidsgeneesheren om te vermijden dat een belangrijke problematiek niet aan bod komt of dat de toegang tot de informatie op de website niet voldoet aan de verwachtingen. Het is belangrijk dat de informatie op een eenvoudige manier kan worden teruggevonden door de huisartsen.

Het onderzoek moet het gehele Belgische grondgebied beslaan.

De genderdimensie moet in rekening worden gebracht tijdens alle fasen van het onderzoek. 

Resultaten

Het project ‘Ontwikkelen van webpagina’s met als doel het informeren van behandelend artsen inzake de arbeidsgeneeskunde’ werd uitgevoerd in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Het onderzoeksteam bestond uit experten binnen de arbeidsgeneeskunde, de huisartsgeneeskunde en academici: 

 • Prof. dr. Philippe Mairiaux (STES – ULG)
 • Dr. Katrien Mortelmans (Mensura)
 • Dr. John Collin (Securexen STES - ULG)
 • Mathieu Verbrugghe (Mensura en UGent)
 • Dr. Evelyn Mermans (Domus Medica)
 • Dr. Sophie Noël (SSMG).

Het project werd uitgevoerd in de periode 14 januari 2015 – 16 september 2015. Om tot het eindresultaat te komen werden verschillende stappen doorlopen.

In een eerste fase werden vaak gestelde vragen van huisartsen over arbeidsgeneeskunde verzameld en onderverdeeld in thema’s die herkenbaar zijn voor huisartsen. In een tweede fase werden antwoorden geformuleerd op de verschillende vragen en werd bijzondere aandacht besteed om binnen de antwoorden hyperlinks te voorzien naar relevante websites en brochures. In een derde fase (validatiefase) werden de antwoorden nagelezen door verschillende betrokken partijen en werden de antwoorden aangepast op basis van de verkregen feedback. Zowel leden van beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen van huisartsen en arbeidsgeneesheren, als inhoudelijke experten en de webmaster van de FOD WASO gaven feedback op de antwoorden.

De webpagina’s beogen:

 1. op een eenvoudige manier de rollen en missies van de arbeidsgeneesheer uit te leggen
 2. huisartsen (en behandelend artsen in het algemeen) te sensibiliseren om de arbeidsgeneesheer als partner te zien
 3. huisartsen (en behandelend artsen in het algemeen) aan te zetten om contact op te nemen met de arbeidsgeneesheer.

Publicatie

Webpagina’s met als doel het informeren van behandelend artsen inzake de arbeidsgeneeskunde, Project HUT/DIRACT/2014/AP/2, Definitieve versie van het document – 23 september 2015 (PDF, 1.85 MB)

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.