2013 - Ontwikkeling en informatisering van een modeljaarverslag voor de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk

Hoofdthema

Ontwikkeling en informatisering van een modeljaarverslag voor de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk (IDPB)

Subthema

In navolging van de werkzaamheden van de hoge raad voor preventie en bescherming op het werk (HRPBW) werd er een modeljaarverslag voor de externe diensten (EDPB) opgesteld dat het onderwerp was van een KB dat verscheen in juni 2010. Dit model bevat in hoofdzaak de prestatie-indicatoren van de EDPB’s.

Anderzijds werden er in navolging van een onderzoek gefinancierd door onze AD HUA (DIOVA 2009-2010) modelrapporten ontwikkeld voor de interne diensten (IDPB), de gemeenschappelijke (GDPBW) en de externe diensten (EDPB). Wanneer men de epidemiologische indicatoren samen met de prestatie-indicatoren in overweging neemt, blijven de voorgestelde rapporten toch te theoretisch en moeten ze worden herzien alvorens ze ter beschikking te stellen van de preventiediensten.

Het is belangrijk om een werkbaar modeljaarverslag voor te stellen voor de IDPB (meer dan 10.000). Dit model moet worden geïnformatiseerd en geplaatst op een server die toegankelijk is voor de bedrijven zodat zij online toegang hebben tot hun jaarverslag op deze server. Hieromtrent dienen de voorgestelde mogelijkheden van de kruispuntbank van ondernemingen worden bestudeerd. Het model ontwikkeld door de HRPBW voor de EDPB’s en het model voorgesteld door het onderzoek van DIOVA 2009-2010 kunnen dienen als voorbeeld voor een toekomstig model voor de IDPB’s.

Het doel van de huidige opdracht is de ontwikkeling van een geïnformatiseerd modelrapport voor de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) van de bedrijven gebaseerd op de voorgaande werkzaamheden van de hoge raad en het onderzoek van DIOVA van 2009-2010.

Timing

2011-2013

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

HIVA (KuLeuven): Guy Van Gyes, Jan Van Peteghem

Resultaten

Het doel van het onderzoek in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg was de ontwikkeling van een geïnformatiseerd Modelrapport voor de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk gebaseerd op de voorgaande werkzaamheden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en het onderzoek van DIOVA van 2009-2010 in verband met epidemiologische indicatoren nuttig voor de monitoring van welzijn op het werk.

Het eerste hoofdstuk van het rapport beschrijft de achtergrond en het opzet van het onderzoeksproject. Een tweede hoofdstuk formuleert de basisprincipes, waar een vernieuwd modelverslag moet aan beantwoorden. De volgende hoofdstukken presenteren dit voorstel van vernieuwd modelverslag in verschillende vormen, namelijk met argumentatie en commentaar. Een aantal bijlagen bevatten additionele informatie die bij het uitwerken van het voorstel nuttig zijn geweest.

Na consultatie van een reeks stakeholders is op basis van volgende principes en criteria dus een voorstel van nieuw modeljaarverslag uitgewerkt:

 1. Vanuit de externe doelstellingen voor de overheid:
  • een element van een monitoringstrategie voor de overheid;
  • een instrument ter ondersteuning en sturing van bedrijfsbezoeken door de sociale inspectiediensten.
   
 2. Vanuit de interne doelstellingen voor de onderneming/de organisatie:
  • een instrument voor de zelf-evaluatie;
  • een instrument ter bevordering van het paritair overleg op ondernemingsvlak, meer bepaald inzake het beleid met betrekking tot het welzijn op het werk.
   
 3. Zijn volgende criteria voor vorm en inhoud gehanteerd:
  • in eerste instantie: ondernemingen met meer dan 50 werknemers, die normaliter een volgroeide IDPB hebben en een Comité;
  • gelijkwaardiger behandeling van de zeven domeinen m.b.t. het welzijn van het werk;
  • nieuwe naamgeving ‘Ondernemingsjaarverslag Preventie en Bescherming op het Werk’;
  • maximaal gebruik van vooraf ingevulde gegevens wegens koppeling aan bestaande gegevensbanken;
  • ‘Identificatiedocument’ opgenomen in jaarverslag;
  • beperken van het aantal bijlagen;
  • elk item moet beantwoorden aan duidelijke criteria: relevantie; eenduidigheid; beschikbaarheid; beknoptheid;
  • vermijden van vragen met een sterke sociaal wenselijke inslag;
  • beperken van administratieve overlast voor het bedrijfsleven. 

Publicatie

Eindverslag: Ontwerp van vernieuwd modeljaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Proeve van voorstel. Jan Van Peteghem & Guy Van Gyes, 2013 (PDF, 496.02 KB)

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.