2011 - Verbetering van de samenwerking tussen de huisarts, de verzekeringsarts en de bedrijfsarts

Hoofdthema

De huisartsen zijn rechtstreeks en regelmatig in contact met patiënten die lijden aan beroepsziekten of die medische problemen hebben welke te wijten zijn aan hun beroep. De samenwerking tussen de huisarts, de raadgevende arts en de bedrijfsarts kan dus een belangrijk element zijn bij het voorkomen van beroepsrisico’s maar ook voor het opnieuw aan het werk krijgen van langdurig zieken.

Subthema

De FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg schreef een aanbesteding uit met vier doelstellingen:

 1. het identificeren van de pathologieën waarvoor de samenwerking tussen bedrijfsartsen en huisartsen het meest relevant en het meest doeltreffend is voor de vroegtijdige opsporing van de ziekten die samenhangen met de beroepsactiviteit van de patiënt, zowel voor wat betreft fysieke (MSA, gevaarlijke stoffen…) als psychosociale (depressie, burn out …) pathologieën.
 2. het identificeren van de langdurige ziekten (al dan niet beroepsziekten) waarvoor een samenwerking tussen huisartsen, bedrijfsartsen en raadgevende artsen relevant kan zijn om de werkhervatting van de patiënten te bevorderen.
 3. het afbakenen van de meest relevante informatiekanalen om een doeltreffende communicatie tussen deze verschillende specialisten te bewerkstelligen.
 4. het omschrijven van de specifieke hulpmiddelen en hun eigenschappen (inhoud, vorm, drager, verspreidingsmiddelen…) waarmee een informatie- en/of vormingsactie kan worden  gevoerd om deze samenwerking te ondersteunen.

Timing

2010-2011

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

Santé au Travail et Education pour la Santé (STES), Université de Liège, Prof. Ph. Mairiaux, N. Schippers
Département Universitaire de Médecine Générale (DUMG), Université de Liège, Prof. M. Vanmeerbeek, Dr. Ph. Denoël
Afdeling Arbeids-, Milieu-, en Verzekeringsgeneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven, Prof. P. Donceel, C. Tiedtke et Dr. K. Mortelmans (Idewe)

Onderzoeksopzet

De partners van het onderzoeksteam opteerden voor de volgende methodologie:

 • Enquête bij patiënten die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Een telefonische enquête bij 100 à 200 Franstalige patiënten die langdurig ziek zijn (minimaal 3 en maximaal 6 maanden).
 • Bespreking van de resultaten van een enquête bij Nederlandstalige patiënten. De gegevens die reeds verzameld werden in het kader van een grootschalig onderzoek in Vlaanderen worden gebruikt als aanvulling bij de resultaten van de enquête bij Franstalige patiënten.
 • Oprichting van een multidisciplinaire expertgroep (huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen) voor het valideren van de instrumenten voor de gegevensverzameling, de onderzoeksverslagen en de voorstellen.
 • Kwalitatieve gegevensverzameling via groepsgesprekken volgens de « nominale groep » techniek, afzonderlijk georganiseerd met huisartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. 

Resultaten

De voornaamste concrete voorstellen van het verslag luiden als volgt:

 • Voorstellen tot aanpassing van de reglementering, realiseerbaar op korte termijn
  • Contact en overleg tussen de huisarts, bedrijfsarts en verzekeringsarts bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan drie maanden
  • Motivering van de beslissingen van de verzekeringsartsen
  • Verspreiding van informatie door de bedrijfsarts
  • Website met informatie voor professionals buiten het domein van de arbeid(sgeneeskunde)
   
 • Voorstellen, te bespreken met andere overheden of openbare instellingen
  • Opleiding en vorming
  • Elektronische gegevensuitwisseling

Publicatie

Samenvatting van het onderzoeksrapport (PDF, 292.6 KB)

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.