2010 - Enquête bij de Belgische arbeidsgeneesheren

Hoofdthema

Enquête bij de Belgische arbeidsgeneesheren, september 2009

Subthema

Er werd in opdracht van HUA (Humanisering van de Arbeid) aan de Belgische Beroepsvereniging voor ArbeidsGeneesheren (BBvAG) gevraagd om te onderzoeken wat de arbeidsgeneesheren vinden van de ontwikkelingen van de laatste 10 jaren en hoe zij de toekomst van hun beroep zien.

Timing

2009 - 2010

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (BBvAG)

Onderzoeksopzet

Methode

Opmaak van de vragenlijst

De vragen werden gedeeltelijk overgenomen uit bestaande vragenlijsten. Het is opvallend dat er zeer weinig onderzoek bestaat over de beroepsvoering van geneesheren in het algemeen en arbeidsgeneesheren in het bijzonder. Een aantal vragen werd aangebracht door de werkgroep en een aantal door HUA zelf.  Dit alles heeft geleid tot een zeer uitgebreide vragenlijst met meer dan 200 vragen over een achttal domeinen zoals tevredenheid, visie, samenwerking, opleiding, werking van het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) ... Er werd bij de vragen meestal gekozen voor 5 antwoordmogelijkheden. Elke vraag werd door de externe partner bekeken op zijn intrinsieke vraagstelling en zij maakten ook een voorstel tot vertaling, dat door de leden van de werkgroep werd geëvalueerd. De statistische analyse gebeurde met SPSS.

Samenstelling van de steekproef

Alle leden met een gekend e-mail-adres van de beroepsvereniging, van de vereniging van de interne bedrijfsartsen en de Vlaamse wetenschappelijke vereniging ontvingen een link met de website. Daarnaast werd aan de directeurs MT van alle externe diensten gevraagd om mails van geïnteresseerde  arbeidsgeneesheren die geen lid zijn van bovengenoemde verenigingen door te geven. Dit leverde uiteindelijk 52 bijkomende mail-adressen op.  We schatten dat iets meer dan 500 verschillende arbeidsgeneesheren een uitnodigingsmail kregen.

Resultaten

Er was een hoge respons bij de enquête, vooral van de leden van de BBvAG. We kunnen stellen dat de arbeidsgeneesheren een behoorlijk tevreden beroepsgroep vormen en de tevredenheid stijgt met de anciënniteit. Er zijn evenwel een aantal aandachtspunten: de werk- en tijdsdruk, de verloning en het imago bij andere medici.

Een aantal wettelijke aanpassingen zijn nodig, geen tabula rasa. We vermelden:

  • Toegang tot de arbeidsgeneesheer voor iedereen
  • Periodiciteit in functie van risico én individu (leeftijd, (on)gezondheid…)
  • Meer taken aan verpleegkundigen
  • Rol in reïntegratie van zieke werknemers versterken
  • Het toenemend belang van algemene gezondheidspromotie
  • De arbeidsgeneesheer zou coördinerend moeten kunnen zijn

De hervorming van de opleiding arbeidsgeneeskunde was nodig en er blijft een belangrijke vraag naar bijkomende vorming.

Het belang van psycho-sociale aspecten, ook bij de medische contacten neemt toe.
Gemeengoed zijn de opvolging van zwangere werkneemsters en RSI , terwijl de arbeidsgeneesheer nog beperkt tussenkomt in de preventie van arbeidsongevallen.
De opvolging van interims en stagiairs kan duidelijk beter, de opvolging van allochtone en oudere werknemers wordt minder problematisch beschouwd. Nanodeeltjes zijn nog relatieve onbekenden voor de arbeidsgeneesheren, dit in tegendeel tot fysische agentia, asbest en carcinogene agentia.

Er wordt meer feedback gevraagd van het FBZ over de ingediende dossiers en over de besluitvorming.

Publicatie(s)

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.