2010 - Burn-out bij de Belgische beroepsbevolking

Hoofdthema

Onderzoek naar burn-out bij de Belgische beroepsbevolking

Subthema

De wetenschappelijke literatuur bevestigt dat burn-out voorkomt in heel uiteenlopende sectoren, beroepen en bedrijven. Toch heeft nog geen enkele studie de frequentie van burn-out bij de Belgische beroepsbevolking onderzocht. Daarom heeft deze studie als doelstelling om een overzicht te maken van de wetenschappelijke literatuur rond het thema burn-out en de omvang van het fenomeen burn-out te meten bij de Belgische beroepsbevolking.

Timing

Oktober 2009 - oktober 2010

Opdrachtgever

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid

Onderzoeksteam

Prof. Isabelle Hansez, ULG (ValoRH)
Prof. Philippe Mairiaux, ULG (STES)
Prof. Pierre Firket, Clinique du stress
Prof. Lutgart Braeckman, UGent

Onderzoeksopzet

Het onderzoeksproject streeft twee doelstellingen nastreeft:

  • Een overzicht maken van de wetenschappelijke literatuur rond het thema burn-out
  • De omvang meten van het fenomeen burn-out bij de Belgische beroepsbevolking

Resultaten

De belangrijkste bijdrage van het literatuuroverzicht was om een duidelijke definitie op te stellen van burn-out en andere soortgelijke concepten, zoals stress, psychosociale belasting, depressie, workaholisme, chronische vermoeidheid en fibromyalgie.

Dit literatuuroverzicht heeft ook interessante resultaten opgeleverd over de symptomen van burn-out en de kenmerken van de werkomgeving die verband houden met dit fenomeen. Geslacht lijkt geen belangrijke factor in de verklaring van burn-out, hoewel bepaalde symptomen en arbeidsfactoren vaker kunnen voorkomen bij vrouwen of bij mannen.

In de steekproef leidt de prevalentie tot een percentage van ongeveer 0,8 % als we rekening houden met alle opgetekende gevallen. Dit prevalentiecijfer wordt bevestigd als we dit analyseren op basis van de diagnose van de huisartsen enerzijds en de bedrijfsartsen anderzijds, maar ook als we de Franstalige en Nederlandstalige populaties apart bekijken.

Deze schatting is toch goed voor bijna 19.000 werknemers in België. We moeten ook benadrukken dat deze personen zich al slecht genoeg voelen om een arts te raadplegen. Dit is dus nog maar het topje van de ijsberg, want een deel van de werknemers vertoont bepaalde vroege tekenen van burn-out zonder te rade te gaan bij een gezondheidswerker. Ze vechten ertegen om actief te kunnen blijven op de arbeidsmarkt.

Burn-out is een reëel gezondheidsprobleem met ernstige gevolgen voor de gezondheid van de werknemers, de bedrijven en de maatschappij. Er moet verder onderzoek gevoerd worden om onze kennis over deze problematiek te vergroten en acties te plannen op het vlak van bewustmaking, preventie en behandeling om zo de strijd aan te gaan tegen dit fenomeen. 

Publicatie(s)