2008 - Meting van de beroepsblootstelling aan inadembaar kristallijn silica

Hoofdthema

Arbeidshygiëne: blootstelling aan carcinogene agentia

Subthema

Meting van de beroepsblootstelling aan inadembaar kristallijn silica

Timing

voltooid einde 2008

Opdrachtgever

initiatief van de heer S. Verpaele, preventieadviseur bij de beroepsorganisatie ADHESIA

Onderzoeksteam

samenwerking tussen de laboratoria van SCR-SIBELCO te Dessel, CTO-Hogeschool te Gent, BAYER N.V. te Antwerpen en het Laboratorium voor Industriële Toxicologie van de FOD WASO te Brussel

Onderzoeksopzet

Evaluatie van de betrouwbaarheid van de meetmethoden, X-stralendiffractie en infrarood, bij de analyse van inadembaar kristallijn silica in het licht van een eventuele verlaging van de grenswaarden voor beroepsblootstelling.

Resultaten

Globaal genomen waren de deelnemers aan deze proef positief verrast door de resultaten, rekening houdend met de verschillende analytische technieken die werden gehanteerd en de beperkingen, eigen aan het project.
Het laboratorium voor industriële toxicologie zal de mogelijkheid onderzoeken om een vakbekwaamheidschema voor kwartshoudend stof op filter te organiseren. Een dergelijk schema moet toelaten aan de laboratoria hun klanten te overtuigen dat ze in staat zijn betrouwbare resultaten af te leveren.