2008 - Blootstelling aan metalen tijdens de ontmanteling van afgedankte elektrische apparaten

Hoofdthema

Welzijn op het Werk

Subthema

Chemische arbeidshygiëne

Timing

Voltooid midden 2008

Opdrachtgever

Eigen initiatief van het laboratorium voor industriële toxicologie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Onderzoeksteam

Roger Grosjean, Gianpaolo Vona, Jean-Paul Barbieux, Steve Vandevelde en Kristof Verlé

Onderzoeksopzet

Bepaling van de persoonlijke blootstelling aan enkele metalen tijdens het ontmantelen van elektrische en elektronische apparaten.

Resultaten

Het rapport bevat de resultaten van de metingen van de blootstelling tijdens een aantal typische ontmantelingsactiviteiten van afgedankte elektrische apparaten en toestellen. Deze activiteiten zijn de tussenschakel tussen de afvoer van de afgedankte apparaten langs de (groot)handel, de containerparken en de eigenlijke recyclage van de metalen in industriële installaties.

Over het algemeen liggen de blootstellingen aan metalen zeer ver onder de grenswaarden voor de beroepsblootstelling met uitzondering van die voor lood en cadmium voor een paar specifieke activiteiten. Kwik blijft een aandachtspunt.

Eens te meer blijkt dat de beoordeling van de blootstelling door middel van metingen nagenoeg nooit plaats vindt. Hierdoor kan de werkgever onmogelijk nagaan of de genomen preventieve maatregelen effectief zijn.

Het rapport bevat een aantal aanbevelingen.

Publicatie

Rapport: Blootstelling aan enkele metalen tijdens het ontmantelen van elektrische en elektronische toestellen (PDF, 95.33 KB)