2006 - Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: ontwikkelen van een diagnosemodel en een 'toolkit'

Hoofdthema

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

Subthema

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: ontwikkelen van een diagnosemodel en een 'toolkit'

Timing

2004-2006

Opdrachtgever

FOD WASO met de steun van het ESF
De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is reeds enkele jaren promotor van onderzoeksprojecten betreffende welzijn op het werk. Binnen het project "pesten op het werk" behoort het organiseren van informatie- en sensibilisatiecampagnes tot de opdracht van HUA. Dit betekent onder meer het formaliseren en het verspreiden van kennis over de problematiek en omtrent de methodes voor detectie van risicofactoren, preventie en interventie, kortom tools die het resultaat zijn van de onderzoeksprojecten.

Onderzoeksteam

Université de Liège: Daniel Faulx, Sophie Delvaux, Jean-François Leroy, Service de Psychologie sociale des groupes et des organisations
ISW Limits: Dirk Antonissen, Koen Willaert

Onderzoeksopzet

Na verloop van tijd is gebleken dat de klachten die neergelegd werden onder het label "pesten op het werk" niet allemaal in deze problematiek gecategoriseerd konden worden. Een hele reeks conflicten en verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag werden duidelijk. Het geheel van deze relationele problemen op het werk kan samengevat worden als de psychosociale arbeidslast en het voorkomen, beheersen of oplossen van dergelijke problemen vormt een uitdaging voor de huidige arbeidsverhoudingen.
Het diagnosemodel en de toolkit bieden concrete hulp voor wie beroepsmatig geconfronteerd wordt met diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag op het werk en maakt een adequate aanpak mogelijk.

Resultaten

De verschillende tools die beschikbaar zijn, vindt u in de "toolkit" op de website www.respectophetwerk.be  

Publicatie(s)

Brochure: Van meningsverschil tot hyperconflict. Gids voor wie beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag op het werk 
(ook verkrijgbaar bij de dienst publicaties van de FOD WASO: 02/233 42 14)
Doelgroepen: preventieadviseurs, HR-managers, vertrouwenspersonen, syndicale afgevaardigden…