2006 - Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: organisatorische risicofactoren

Hoofdthema

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Subthema

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: organisatorische risicofactoren

Timing

2004-2006

Opdrachtgever

FOD WASO met de steun van het ESF
De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is reeds enkele jaren promotor van onderzoeksprojecten betreffende welzijn op het werk. Binnen het project "pesten op het werk" behoort het organiseren van informatie- en sensibilisatiecampagnes tot de opdracht van HUA. Dit betekent onder meer het formaliseren en het verspreiden van kennis over de problematiek en omtrent de methodes voor detectie van risicofactoren, preventie en interventie, kortom tools die het resultaat zijn van de onderzoeksprojecten.

Onderzoeksteam

Université catholique de Louvain: Ada Garcia, Bernard Hacourt et Séverine de Thomaz, Département des sciences politiques et sociales - Unité SPRI
K.U.Leuven: Elfi Baillien, Inge Neyens et Hans De Witte, Onderzoeksgroep voor Stress, Gezondheid en Welzijn

Onderzoeksopzet

Deze studie is het vervolg van het onderzoek 'Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: eigenschappen en gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers'. In dit onderzoek wordt gedetailleerd beschreven wat de organisatorische risicofactoren zijn, verbonden aan geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Zo worden onder meer de karakteristieken van de arbeidsorganisatie of het team behandeld. Eén deel van het onderzoek behandelt de bedrijven met meer dan 100 werknemers, een ander deel de KMO's.
Het onderzoek bevat drie fasen: een literatuurstudie, een kwalitatieve en kwantitatieve benadering.

Resultaten

volledig onderzoeksrapport

Publicatie(s)

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: organisatorische risicofactoren (te verkrijgen bij de dienst publicaties: 02/233 42 14 van de FOD WASO)
De bedoeling van deze brochure is te informeren over de organisatorische risicofactoren en de gevolgen van geweld, pesten en ongewenst gedrag op het werk. Doelgroepen: werknemers, werkgevers, preventieadviseurs, syndicale afgevaardigden,...

Onderzoeksrapporten (enkel in het Frans):