2005 - Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: interventiemethode

Hoofdthema

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Subthema

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: interventiemethode voor wie beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Timing

2003-2005

Opdrachtgever

FOD WASO met de steun van het ESF
De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is reeds enkele jaren promotor van onderzoeksprojecten betreffende welzijn op het werk. Binnen het project "pesten op het werk" behoort het organiseren van informatie- en sensibilisatiecampagnes tot de opdracht van HUA. Dit betekent onder meer het formaliseren en het verspreiden van kennis over de problematiek en omtrent de methodes voor detectie van risicofactoren, preventie en interventie, kortom tools die het resultaat zijn van de onderzoeksprojecten.

Onderzoeksteam

Université de Liège: Daniel Faulx, Sophie Delvaux, Jean-François Leroy, Service de Psychologie sociale des groupes et des organisations
ISW Limits: Dirk Antonissen, Ilse Devacht, Maai Vandepoel, Sien Schraepen

Onderzoeksopzet

Tijdens dit intensief actieonderzoek werden een hele reeks methodologische stappen uitgevoerd: een literatuurstudie, interviews met interveniënten (personen die beroepsmatig optreden bij conflicten en grensoverschrijdend gedrag), het uitbouwen van netwerken waarin de interveniënten hun praktijkervaringen konden uitwisselen, het afnemen van vragenlijsten in organisaties, het coachen van mensen in situaties van interpersoonlijke spanningen op het werk, het begeleiden van mensen die zich gepest voelen op het werk, interventies in crisissituaties en de diagnose van conflictsituaties in organisaties.

Resultaten

Brochure: Van meningsverschil tot hyperconflict, gids voor wie beroepsmatig geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Publicatie(s)

Brochure: Van meningsverschil tot hyperconflict. Gids voor wie beroepsmatig tussenkomt en geconfronteerd wordt met conflicten en grensoverschrijdend gedrag op het werk 
(ook verkrijgbaar bij de dienst publicaties van de FOD WASO: 02/233 42 14 of downloadbaar op www.respectophetwerk.be)
Doelgroepen: preventieadviseurs, HR-managers, vertrouwenspersonen, syndicale afgevaardigden…