1998 - Veiligheid in de bouwnijverheid

Hoofdthema

Veiligheid en gezondheid
Dit is niet het kernthema van het onderzoek en de interventies van DiOVA en zijn voorgangers. Toch is er een en ander te melden.
Er zijn onderzoeken geweest in bepaalde sectoren (onderwijs en bouw).
De statistieken van de arbeidsongevallen, de beroepsziekten en de ziekte-en invaliditeit zijn voorwerp van onderzoek en communicatie.

Er is aandacht voor de menselijke factor in het veiligheidsbeleid.
Verder is er ook, weliswaar beperkte, aandacht voor de fysische omgeving in het werkmilieu.

Subthema

Onderzoek in specifieke sectoren
Er zijn twee studies in het onderwijs uitgevoerd door of in opdracht van NOVA (nu: DIOVA) en er is een studie uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid in het Bouwbedrijf (NAVB).

Deze fiche stelt het onderzoek in de bouwnijverheid voor.

Timing

Afgewerkt in 1998

Opdrachtgever

Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB)

Onderzoeksteam

Guy Notelaers (NOVA) (nu: DiOVA)

Onderzoeksopzet

Het onderzoek wil niet de voornaamste knelpunten in kaart brengen  maar ook concrete oplossingen beschrijven.

Resultaten

Eerst is een lijst van knelpunten opgesteld. Dit gebeurde door middel van gesprekken met vertegenwoordigers van het NAVB en met de Technische Inspectie en door werfbezoeken.

In een tweede fase zijn de verslagen van adviseurs van het NAVB onderzocht om goede voorbeelden te vinden van knelpunten én oplossingen. In interviews met preventiedeskundigen, werkgevers en andere relevante actoren is deze informatie verder uitgediept.

In een derde fase is het verzamelde materiaal door middel van statistische technieken geanalyseerd. Grote en kleine bedrijven en werven van eenzelfde bedrijf zijn met elkaar vergeleken.

Alle praktijkvoorbeelden van knelpunten en oplossingen zijn als volgt geordend.

  1. Collectieve bescherming tegen het valrisico
  2. Elektrische risico's
  3. Kennis, gebruik en beheer van materiaal
  4. Persoonlijke bescherming
  5. Integrale veiligheid op de werf in het bouwbedrijf

Publicatie(s)

Notelaers, G. (1998). Veiligheid in de bouwnijverheid. Knelpunten en oplossingen uit de praktijk. Brussel: NOVA.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.