1992 - Onderzoek integratie veiligheid in de opleiding industrieel ingenieur

Hoofdthema

Veiligheid en gezondheid

Dit is niet het kernthema van het onderzoek en de interventies van DiOVA en zijn voorgangers. Toch is er een en ander te melden.
Er zijn onderzoeken geweest in bepaalde sectoren (onderwijs en bouw). De statistieken van de arbeidsongevallen, de beroepsziekten en de ziekte en invaliditeit zijn voorwerp van onderzoek en communicatie.

Er is aandacht voor de menselijke factor in het veiligheidsbeleid. Verder is er ook, weliswaar beperkte, aandacht voor de fysische omgeving in het werkmilieu.

Subthema

Onderzoek in specifieke sectoren

Er zijn twee studies in het onderwijs uitgevoerd door of in opdracht van NOVA en er is een studie uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid in het Bouwbedrijf (NAVB).

Deze fiche stelt het project voor over de integratie van veiligheid in de opleiding industrieel ingenieur.

Timing

Afgewerkt in 1992

Opdrachtgever

Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden (NOVA) (nu: DiOVA).

Onderzoeksteam

Hugo D'Hertefelt, Leo Nivelle (NOVA) & Marleen Venken (Imara).

Onderzoeksopzet

In welke mate is er aandacht wordt voor de arbeidsveiligheid in de opleiding van de industrieel ingenieur? Om praktische redenen is het onderzoek beperkt tot de afstudeerrichting elektromechanica.

Het gebeurt in samenwerking met zes Industriële Hogescholen.

Resultaten

Het onderzoek bestaat uit vier deelonderzoeken.

  • Een doorlichting van de algemene informatiebrochures en van de leerprogramma's industrieel ingenieur elektromechanica in de zes onderwijsinstellingen.
  • Een enquête onder de directies van de zes onderwijsinstellingen over de veiligheidszorg in de scholen.
  • Een enquête onder de docenten van de tweede cyclus industrieel ingenieur elektromechanica. Aan hen werd gevraagd in welke mate veiligheidsonderwerpen aan bod komen in hun vak(ken) of labo's. Op een totaal van 206 docenten vulden er 151 de vragenlijst in (respons: 75%).
  • Een enquête onder de laatstejaarsstudenten van de afstudeerrichting elektromechanica. Ongeveer 70% van de totale doelgroep heeft aan de enquête deelgenomen (n= 357).

De resultaten kunnen in twee delen opgesplitst worden: de veiligheidszorg in de scholen en de veiligheid in de leerprogramma's.

Veiligheidszorg in de scholen

De informatie hierover is gebaseerd op de enquête onder de directies en enkele vragen uit de studenten enquête. Er is al wat gerealiseerd, zo blijkt. Maar er zijn grote verschillen tussen de scholen onderling. In één school is er zelfs een meerderheid van studenten (60%) die vindt dat er onvoldoende aandacht gaat naar veiligheidszorg.

Veiligheid in de leerprogramma's

Een deel van de studenten vindt dat ze wel wat basiskennis over veiligheid hebben opgedaan. Maar er zijn er evenveel die vinden dat ze weinig of niets over veiligheid hebben opgestoken. Ook hier is er een groot verschil tussen scholen.

De meeste studenten (80%) zijn gewonnen voor een apart vak veiligheidskunde. Onder de docenten is dat de helft. Studenten én docenten vinden dat veiligheid ook meer in de praktijkvakken en in de technische vakken aan bod moet komen.

Publicatie(s)

D'Hertefelt, H., Nivelle, L., & Venken, M. (1992). Onderzoek naar de integratie van veiligheid in de opleiding industrieel ingenieur. Brussel: NOVA.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.