1992 - Integratie van veiligheid en gezondheid in het onderwijs

Hoofdthema

Veiligheid en gezondheid

Dit is niet het kernthema van het onderzoek en de interventies van DiOVA en zijn voorgangers. Toch is er een en ander te melden.
Er zijn onderzoeken geweest in bepaalde sectoren (onderwijs en bouw).

De statistieken van de arbeidsongevallen, de beroepsziekten en de ziekte-en invaliditeit zijn voorwerp van onderzoek en communicatie.
Er is aandacht voor de menselijke factor in het veiligheidsbeleid.
Verder is er ook, weliswaar beperkte, aandacht voor de fysische omgeving in het werkmilieu.

Subthema

Onderzoek in specifieke sectoren

Er zijn twee studies in het onderwijs uitgevoerd door of in opdracht van NOVA en er is een studie uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid in het Bouwbedrijf (NAVB).

Deze fiche stelt één van de onderzoeksprojecten in het onderwijs voor.

Timing

Afgewerkt in 1992

Opdrachtgever

Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden (NOVA) (nu: DiOVA)

Onderzoeksteam

Christel Straetemans, HIVA-Vorming, o.l.v. Johan Van de Kerckhove

Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd ter voorbereiding van een colloquium over "De integratie van veiligheid en gezondheid in het onderwijs" (Houffalize, 14-16 oktober 1992). Men wou de veiligheid en de gezondheid bij de schoolgaande jeugd promoten bij de verantwoordelijken van het onderwijs. Er is een enquête gehouden en er zijn pilootprojecten beschreven.

Resultaten

Omwille van het tijdstip van afname (juni) kende de enquête geen groot succes. Van de 1653 verstuurde vragenlijsten werden er slechts 262 teruggestuurd (15.8%).

De veiligheidszorg ten aanzien van personeel en leerlingen blijkt vooral vrijwilligerswerk te zijn. De vorming van leerlingen op het gebied van veiligheid en gezondheid krijgt weinig aandacht. In het technisch georiënteerd secundair onderwijs tracht men wel een veilig en gezond beroepsgedrag te introduceren.

De studie van de pilootprojecten toont aan dat in het buitenland veel meer beroep wordt gedaan op instellingen die een wettelijke opdracht hebben voor de veiligheid en de gezondheid in het onderwijs. In alle projecten streeft men naar een grotere participatie van de leerlingen/studenten in de veiligheidszorg van de scholen. De aanwezigheid van een veiligheidspromotor met een pedagogische opdracht is in verschillende buitenlandse projecten een streefdoel.

Publicatie(s)

Straetemans, C., & Van de Kerckhove, J. (1992). Integratie van veiligheid en gezondheid in het onderwijs. Brussel: NOVA.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.