Impact van actieve maatregelen op de duurzame integratie op de arbeidsmarkt - vervolgonderzoek

Deze studie bouwt verder op een eerdere studie over het activerend arbeidsmarktbeleid (zie Loose, Vandenbrande en Nicaise, 2005). De studie wil de maatregelen beoordelen op hun duurzame activeringscapaciteit voor uitkeringsgerechtigde werklozen. Men wil nagaan per maatregel wat het netto-effect ervan is, of met andere woorden wat er zou gebeurd zijn indien de werkloze niet aan de maatregel zou hebben deelgenomen. 

Het betreft maatregelen die in 1999 en/of in 2004 gebruikt werden om werklozen terug aan het werk te krijgen. In 1999 waren dit: Voordeelbanenplan, Gesubsidieerde Contracten (GESCO), DAC/PRIME, Doorstromingsprogramma’s, Interdepartementaal Begrotingsfonds (I.B.F.), Plan +1, +2, +3. Voor 2004 komen daar nog bij: Activaplan, werkhervattingstoeslag 50+, RSZ-vermindering wegens nieuwe aanwerving, RSZ-vermindering wegens aanwerving of tewerkstelling van oudere werknemers, RSZ-vermindering wegens aanwerving of tewerkstelling van werknemers jonger dan 19 jaar, RSZ-vermindering wegens aanwerving van jonge laaggeschoolde werknemers en RSZ-vermindering wegens aanwerving ontslagen werknemers als gevolg van een herstructurering. Per maatregel wordt er een korte omschrijving gegeven en wordt het profiel van de deelnemers en de effectiviteit van de maatregel van naderbij bekeken. 

De netto-effectiviteit van elk van deze maatregelen blijkt positief te zijn: er zijn in alle jaren volgend op een activeringsmaatregel meer deelnemers dan niet-deelnemers aan het werk. Doordat de meeste maatregelen met uitzondering van GESCO en DAC slechts tijdelijk van aard zijn, daalt de netto-effectiviteit de eerste jaren in sterke mate. De meest effectieve maatregelen blijken deze van publieke tewerkstelling (GESCO, DAC, I.B.F.), gevolgd door de verschillende loonkostensubsidies en het doorstromingsprogramma. Bij de doelgroepverminderingen zien we dat de maatregelen die zich richten op ouderen bij de effectiefsten blijken, terwijl de maatregelen gericht op jongeren en ten gevolge van een herstructurering ontslagen werknemers dit minder zijn. Dit toont aan dat deze personen ook zonder de tewerkstellingsmaatregel na verloop van tijd werk zouden vinden. 

Auteurs: Vicky Heylen en Joost Bollens (HIVA) 
Publicatiedatum: januari 2010 
Titel: Impact van actieve maatregelen op de duurzame integratie op de arbeidsmarkt: vervolgonderzoek (PDF, 708.09 KB)