Groene jobs

In het onderzoek wordt een conceptueel kader vastgelegd en worden diverse “schakeringen van groen” in de economie gedefinieerd. Er wordt bij de analyse een aanpak op basis van de activiteit in gesuggereerd, uitgaande van criteria van vergelijkbaarheid, meetbaarheid en relevantie. In dat verband wordt aanbevolen gebruik te maken van het “Eurostat EGSS”-handboek.

In een tweede deel van het onderzoek worden twee sectoren met een positieve groene dynamiek onder de loep genomen. Er wordt in aangetoond dat er een uitgesproken effect is van het milieubeleid, zoals de Europese energieprestatierichtlijn voor gebouwen, op de Belgische bouwsector. Financiële stimuli en overheidscampagnes hebben de consumenten en de bedrijven ertoe aangezet te gaan investeren in hernieuwbare energie. Sommige activiteiten zijn daardoor belangrijker geworden dan in het verleden, terwijl andere aan belang hebben ingeboet of zijn verdwenen. Nieuwe activiteiten zijn ontstaan en van andere is de taakinhoud of –verantwoordelijkheid veranderd. Er laat zich enige schaarste aan voldoende geschoolde arbeidskrachten, zoals ingenieurs en gekwalificeerde arbeiders, gevoelen.

Tot slot, worden er een aantal beleidsaanbevelingen meegegeven. De auteurs pleiten voor een actief arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de jobtransities en de in- en uitstroom op de arbeidsmarkt. Zij geven de voorkeur aan flexibele arbeidsovereenkomsten en een veilige arbeidsorganisatie. Een doeltreffende regeling inzake levenslang leren is onontbeerlijk om te zorgen voor voldoende geschoolde arbeidskrachten voor de groene economie. Het spreekt vanzelf dat in alle sectoren ‘groene transities’ optreden omwille van de toenemende productie van groene producten en diensten en de aanpassing van de productieprocessen. Al deze veranderingen beïnvloeden de behoeften op de arbeidsmarkt. Voor de groene transities moet dan ook, net als voor de overige belangrijke uitdagingen, een plaats worden ingeruimd in het arbeidsmarktbeleid. Het technisch onderwijs moet worden aangemoedigd om de werkgelegenheid in de groene economie te promoten en er is een pro-actief arbeidsmarktbeleid nodig dat inspeelt op (toekomstige) veranderingen inzake regelgeving, activiteiten en technieken. 

Auteurs: Valentijn Bilsen, Stephanie Devisscher, Debbie Sanders, Miriam Van Hoed, Marc Bosmans, Florian Leblanc en Antoon Soete (IDEA Consult) 
Publicatiedatum: Mei 2010
Publicatie: Green jobs (PDF, 1.2 MB)