2018 - Onderzoek over het gebruik van de knipperlichtentool PSR

Hoofdthema

2018 Onderzoek over het gebruik van de knipperlichtentool PSR

Dit onderzoek word gefinancierd door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in het kader van nieuwe initiatieven met betrekking tot burn-out.

Subthema

In 2014 heeft de FOD werkgelegenheid aan onderzoekers gevraagd om een kinipperlichtentool voor psychosociale risico’s (PSR) in de onderneming te ontwerpen. Deze tool en de gebruiksaanwijzing ervan zijn beschikbaar op de site van de FOD: 2013-2014 - Conceptie alarmindicator voor psychosociale risico’s in een onderneming.

De eerste doelstelling van dit knipperlicht is het opsporen van de aanwezigheid van psychosociale risico’s op de arbeidsplaats. Het wordt gebruikt om de werkgever bewust te maken van de aanwezigheid van deze psychosociale risico’s in zijn onderneming opdat hij de vereiste maatregelen zou kunnen nemen indien nodig. Het knipperlicht is gebaseerd op indicatoren die reeds aanwezig zijn in de onderneming (bij de HR, de jaarverslagen van IDPB en EDPB, de sociale balans,…).

Deze tool is ook belangrijk om de actoren van de onderneming te mobiliseren over de preventie van PSR. Men kan snel gegevens verzamelen om een discussiebasis te creëren en een stuurgroep samen te stellen in de onderneming. Deze eerste stap is primordiaal voor het vervolg van de acties die zullen worden gevoerd.

Tussen 2013 en 2016, heeft de FOD Werkgelegenheid aan onderzoekers gevraagd om 10 vrijwillige ondernemingen te helpen om een strategie in te voeren voor duurzame preventie van psychosociale risico’s. De preventiestrategie aanbevolen door de FOD Werkgelegenheid wordt gedefinieerd in de gids voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk (FOD Werkgelegenheid, 2013).

Het rapport van dit actie-onderzoek bevindt zich op de site van de FOD Werkgelegenheid: 2016 - Implementatie van een duurzame preventiestrategie voor psychosociale risico’s in ondernemingen.

In dit rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen de faciliterende factoren en de hindernissen in de verschillende fases van de invoering van deze strategie. Deze factoren, in de eerste fase van de invoering van een preventiebeleid van de PSR, zijn opgenomen in de volgende tabel:

Faciliterende factoren  

Hinderende factoren  

Iedereen overtuigd van belang -> engagement  

Bedreigend voor management/geviseerd, PSR geen prioriteit binnen OSH  

Trekker met expertise/voeling met het complexe thema  

Gebrekkige kennis, ervaring, expertise bij IPA  

Beschikbare tijd en middelen  

Geen tijd en middelen, onduidelijke ROI  

De juiste context (prevalentie stress, burn-out, ...)  

Niet de juiste context (taboe, ‘verkeerde moment’)  

De wetgeving  

Vaagheid binnen de wetgeving, niet weten hoe er aan te beginnen, geen duidelijke handvaten in complexe materie, groot/breed aanbod (van min. tot max.)  

Gestructureerde aanpak zorgsysteem  

Lang proces met hierdoor groter risico op personeelswisselingen, andere contextwijzigingen, ...  

Visie, strategisch, geïntegreerd, verankerd in globaal preventie- en welzijnsbeleid  

Geen structurele verankering  

Goede ondersteuning/samenwerking EDPB  

Onduidelijk aanbod vanwege EDPB  

Goede communicatie  

  

Participatie en betrokkenheid  

  

De doelstelling van deze opdracht bestaat erin de ondernemingen concreet te helpen om deze knipperlichtentool PSR te gebruiken enerzijds om hen te helpen om een ware preventie van PSR op te starten en anderzijds om indien nodig de tool aan te passen rekening houdend met de moeilijkheden op het terrein.

Timing

2018-2020

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

 • IDEWE : Hilde De Man, Peter Decavele, Nele Roelandt, Tineke Vanyzere, Martine Ardans, Emma Boonen, Ellen Delvaux
 • CESI: Caroline Mercier, Jonathan Paternoster, Anne Saint-Georges, Guy Torfs

Onderzoeksopzet

Doelstellingen

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

1. Een groot aantal ondernemingen contacteren van alle grootten en uit alle sectoren:  

 • Om hen gratis te helpen om de knipperlichtentool te gebruiken om de PSR in hun onderneming op te sporen.
 • Het gebruik van de tool zal het mogelijk maken om een werkgroep samen te stellen binnen elke onderneming.
 • Voor alle ondernemingen zou de module 1 worden gebruikt. Overeenkomstig de gebruiksaanwijzing, zou de module 2 enkel worden gebruikt als de module 1 niet in het groen staat. A priori zou dit een groot aantal van de ondernemingen moeten betreffen.

2. Deze ondernemingen begeleiden bij het gebruik van de tool, met name:  

 • om de werkgroep samen te stellen en deze indien nodig te leiden;
 • om de tool en de gebruiksaanwijzing ervan uit te leggen;
 • om binnen de tool de gegevens die werden verzameld door de werkgroep te benutten;

3. Observeren en een synthesefiche opstellen voor elke onderneming die gebruik maakt van de tool. Deze fiche zou met name bevatten:

 • een korte anonieme beschrijving van de onderneming;
 • een historiek van de methode: datum, duur, samenstelling van de werkgroep…;
 • een synthese van de resultaten van de tool;
 • een mogelijk vervolg met bijvoorbeeld de acties die worden overwogen door de onderneming;
 • een lijst van de faciliterende factoren en van de moeilijkheden die worden ondervonden door de onderneming en de werkgroep;

Het geheel van de fiches zou een soort gids voor goede praktijken vormen die ter beschikking wordt gesteld van de ondernemingen om hen te helpen om de tool zo goed mogelijk te gebruiken.
Over de vorm (downloadbare brochure, webpagina’s…) die deze gids zou aannemen moet nog worden beslist.

4. Aanbevelingen formuleren om de tool te verbeteren rekening houdend met de moeilijkheden die worden ondervonden door de ondernemingen:

 • in verband met de inhoud van de tool:  
  • moeilijk te analyseren indicatoren;
  • ontbrekende indicatoren;
 • in verband met de vorm
  • bijvoorbeeld, de tool informatiseren om hem gemakkelijker toegankelijk te maken
  • hem bekendmaken via onze sociale netwerken en websites bijvoorbeeld door de titel van de tool te veranderen of door kernboodschappen

In ieder geval moet het onderzoek betrekking hebben op het gehele grondgebied van de federale Staat.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.