Nieuws

Filter
  1. Op 1 juli 2019 is de zesde publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia gestart. Deze procedure beoogt de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2019/130 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG...

    Gepubliceerd op

  2. Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2019. Het treedt in werking op 30 juni...

    Gepubliceerd op