Wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij

Gepubliceerd op

De artikelen 6, tweede lid, en 7, §2 van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij werden recent gewijzigd door het koninklijk besluit van 19 december 2006 (Belgisch Staatsblad van 15 januari 2007).

De wijziging heeft betrekking op:

  1. het verbod om toe te laten dat de werknemer zelf zijn eigen werkkledij aanschaft, reinigt, herstelt, onderhoudt en hernieuwt, zelfs niet tegen betaling van een premie of vergoeding;
  2. het verbod voor de werknemer zijn werkkledij mee naar huis te nemen.

Op beide verbodsbepalingen zijn afwijkingen mogelijk.

Het verbod zoals omschreven in punt 1, is door het wijzigingsbesluit niet langer als een absoluut verbod te beschouwen. Vanaf heden is het immers mogelijk dat een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten waarin wordt vermeld dat de werknemer recht heeft op een premie of vergoeding om zelf te zorgen voor de aanschaf, de reiniging, de herstelling, het onderhoud en de hernieuwing van zijn werkkledij. Het is slechts mogelijk een dergelijke CAO af te sluiten op voorwaarde dat uit de resultaten van de risicoanalyse is gebleken dat de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemer en diens onmiddellijke omgeving (artikel 6, tweede lid).

Ook op het verbod zoals omschreven in punt 2, wordt door het wijzigingsbesluit een afwijking mogelijk gemaakt, naast de reeds bestaande mogelijkheid tot afwijking van het verbod van het mee naar huis nemen van de werkkledij waarvan de cumulatieve voorwaarden zijn opgesomd in artikel 7, §2, eerste lid van het besluit.
Vanaf de inwerkingtreding van het besluit (de 10de dag na de datum van publicatie, nl. op 25 januari 2007) zal het namelijk mogelijk zijn de werkkledij mee naar huis te nemen indien een algemeen verbindend verklaarde CAO werd gesloten zoals bedoeld in artikel 7, §2. Indien de werknemer zijn eigen werkkledij mag aankopen en onderhouden, is het ook logisch dat hij deze kledij moet kunnen meenemen naar huis.