Werken met werknemers of zelfstandigen uit het buitenland

Gepubliceerd op
in
Theme

Doe je tijdens de COVID-19 crisis een beroep op werknemers die uit het buitenland werden gedetacheerd of die als seizoenarbeider in je onderneming komen werken?

Denk dan aan onderstaande punten:

 • Zorg ervoor dat niet enkel je vaste werknemers, maar ook nieuwe werknemers, tijdelijke arbeidskrachten (stagiairs, uitzendkrachten, seizoenarbeiders, studenten,..) en derden (werknemers van (buitenlandse) werkgevers van buitenaf of zelfstandigen) die in de onderneming werkzaamheden komen uitvoeren duidelijk op de hoogte zijn van de maatregelen die je hebt genomen overeenkomstig de generieke gids ‘Veilig aan het werk’ en in voorkomend geval de sectorgids die op de onderneming van toepassing is, om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet in je onderneming verspreidt. Voorzie een procedure met een duidelijke verantwoordelijke die erover moet waken dat bij het onthaal van deze personen ook de COVID-19 maatregelen worden meegedeeld en begrepen.
   
 • Check voor de aankomst van werknemers en zelfstandigen uit het buitenland wat hun moedertaal is en zorg ervoor dat- indien het een andere taal betreft dan deze die gangbaar is in de onderneming- vooraf wordt nagegaan wat de beste wijze van communicatie is opdat de maatregelen ook helder en duidelijk begrepen zijn door deze anderstalige werknemers/zelfstandigen.

  Sensibiliseringmateriaal dat hierbij kan helpen: Sensibiliseringsmateriaal voor op de werkplek in 17 talen

Sector bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw of vleesverwerking

Ben je als werkgever of gebruiker werkzaam binnen de sector bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw of vleesverwerking en doe je tijdelijk een beroep op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in de onderneming, dan ben je verplicht om:

 • van bij het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een geactualiseerd register bij te houden met volgende gegevens:

  1° volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:
  - de naam en voornamen;
  - de geboortedatum;
  - het INSZ-nummer (rijksregisternummer of BIS-nummer);

  2° de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in uw onderneming;

  3° het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;

  4° in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige in uw onderneming samenwerkt.

  Je hoeft deze gegevens niet te registreren voor grensarbeiders en evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt.

  Deze gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres.

  De gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

  Je dient dit register ter beschikking te houden van de inspectie- en controlediensten die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
   
 • vòòr de aanvang van de werkzaamheden na te gaan of het Passenger Locator Form effectief werd ingevuld door deze werknemer of zelfstandige wanneer hij/zij net is toegekomen in België of net teruggekeerd is na een verblijf in het buitenland van meer dan twee dagen. Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, moet je er op aandringen dat deze werknemer of zelfstandige dit Passenger Locator Form alsnog zo snel mogelijk invult. Slechts nadat dit bewijs is geleverd, kan je deze persoon de werkzaamheden laten aanvatten.

Als de betrokken werknemer of zelfstandige beschouwd moet worden als een risicoprofiel (terugkomend uit een rode zone), zal deze persoon in quarantaine moeten gaan en contact opnemen met een arts. De arts zal dan vertellen waar een test moet worden uitgevoerd. Deze quarantaine en test zijn in principe verplicht als men van een rode zone terugkeert. Als de test positief is zal de regionale gezondheidsdienst contact met de betrokkene opnemen en zal er een contactonderzoek worden opgestart. In dat geval kan ook het contactonderzoek worden opgestart in jouw onderneming, voor zover deze persoon reeds contact zou hebben gehad met anderen op de werkvloer. Er is een draaiboek inzake contact tracing beschikbaar voor ondernemingen die een beroep doen op een externe preventiedienst en er is een draaiboek inzake contact tracing beschikbaar voor ondernemingen die beschikken over een eigen departement belast met het medisch toezicht.

Regelgeving

22 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Stel je seizoenarbeiders te werk?

Een seizoenarbeider heeft geen klassieke arbeidsovereenkomst.  Er wordt gewerkt op basis van dagcontracten en de seizoenarbeider krijgt een gelegenheidsformulier, ook plukkaart genoemd.  Elke ingevulde dag op de plukkaart komt overeen met een dagcontract.  De werkgever beslist elke dag opnieuw wie hij aanwerft, zonder daarvoor een schriftelijke arbeidsovereenkomst te moeten opstellen.  Een opzeg of contractbeëindiging is niet nodig.

De seizoenarbeider zelf mag, bij meerdere werkgevers samen, niet meer dan een bepaald aantal dagen per jaar als seizoenarbeider werken. Omwille van de coronacrisis kan een seizoenarbeider in 2020 meer dagen helpen in de land- en tuinbouw dan in andere jaren.  Zo mag een seizoenarbeider dit jaar in een landbouwbedrijf 60 dagen helpen in plaats van 30 dagen, en in de tuinbouw mag hij 130 dagen helpen.

Het is daarnaast nuttig te wijzen op volgende specifieke regelgevingen die op verschillende bevoegdheidsniveaus werden uitgewerkt:

Doe je een beroep op gedetacheerde werknemers?

Onder detachering verstaat men de situatie van een werknemer die in België tijdelijk arbeidsprestaties verricht en die:

●hetzij gewoonlijk werkt op het grondgebied van één of meer andere landen dan België

●hetzij is aangeworven in een ander land dan België

Het betreft personen die, op grond van een overeenkomst, tegen loon arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van de werkgever die hen detacheert.

Tijdens deze detachering in België, zijn de werkgever van de gedetacheerde werknemer en de gedetacheerde werknemer gehouden om bepaalde arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in België na te leven. Deze worden bepaald door wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die strafrechtelijk worden beteugeld en collectieve arbeidsovereenkomsten die strafrechtelijk worden beteugeld.

Aangezien deze bepalingen strafrechtelijk gesanctioneerd worden, zijn ze van openbare orde: het gaat hier om essentiële bepalingen die de bescherming van de rechten van de werknemers waarborgen. Zo moet een buitenlandse werkgever die werknemers naar België detacheert o.m. de bepalingen inzake arbeidstijd, verloning, beschermende maatregelen voor zwangere vrouwen, welzijn op het werk, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling naleven.

Meer informatie in het thema Detachering.