Werken met werknemers of zelfstandigen uit het buitenland

Gepubliceerd op
in
Theme

Laatst aangepast: 17/8/2021

Doe je tijdens de COVID-19 crisis een beroep op werknemers die uit het buitenland werden gedetacheerd of die als seizoenarbeider in je onderneming komen werken?

Denk dan aan onderstaande punten:

 • Zorg ervoor dat niet enkel je vaste werknemers, maar ook nieuwe werknemers, tijdelijke arbeidskrachten (stagiairs, uitzendkrachten, seizoenarbeiders, studenten,..) en derden (werknemers van (buitenlandse) werkgevers van buitenaf of zelfstandigen) die in de onderneming werkzaamheden komen uitvoeren duidelijk op de hoogte zijn van de maatregelen die je hebt genomen overeenkomstig de generieke gids ‘Veilig aan het werk’ en in voorkomend geval de sectorgids die op de onderneming van toepassing is, om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet in je onderneming verspreidt. Voorzie een procedure met een duidelijke verantwoordelijke die erover moet waken dat bij het onthaal van deze personen ook de COVID-19 maatregelen worden meegedeeld en begrepen.
   
 • Check voor de aankomst van werknemers en zelfstandigen uit het buitenland wat hun moedertaal is en zorg ervoor dat- indien het een andere taal betreft dan deze die gangbaar is in de onderneming- vooraf wordt nagegaan wat de beste wijze van communicatie is opdat de maatregelen ook helder en duidelijk begrepen zijn door deze anderstalige werknemers/zelfstandigen.

  Sensibiliseringmateriaal dat hierbij kan helpen: Sensibiliseringsmateriaal voor op de werkplek in 17 talen
 • Hou van bij het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan, een geactualiseerd register bij met volgende gegevens:
  • volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige:
   • de naam en voornamen;
   • de geboortedatum;
   • het INSZ-nummer (rijksregisternummer of BIS-nummer);
  • de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in uw onderneming;
  • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  • in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige in uw onderneming samenwerkt.

Uitzonderingen:

 • Je hoeft deze gegevens niet te registreren voor grensarbeiders en evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt.
 • De natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden, is niet verplicht een register bij te houden. Bv. een particulier die overgaat tot renovatiewerken in zijn privéwoning en die een beroep doet op de diensten van een zelfstandige of een vennootschap waarvan de werknemers niet in België wonen.
 • De gegevens in het register mogen enkel worden gebruikt voor het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

  De gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

  Je dient dit register ter beschikking te houden van de inspectie- en controlediensten die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 • Ga vòòr de aanvang van de werkzaamheden na of het Passenger Locator Form effectief werd ingevuld door deze werknemer of zelfstandige wanneer hij/zij net is toegekomen in België of net teruggekeerd is na een verblijf in het buitenland van meer dan twee dagen. Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, moet je er op aandringen dat deze werknemer of zelfstandige dit Passenger Locator Form alsnog zo snel mogelijk invult. Slechts nadat dit bewijs is geleverd, kan je deze persoon de werkzaamheden laten aanvatten. Deze verplichting geldt niet voor de natuurlijke persoon bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden.
   
 • Indien de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige die werkzaamheden uitvoert in België ertoe gehouden is te beschikken over een negatief resultaat van een test die voorafgaand aan de aankomst op Belgisch grondgebied werd afgenomen, dan dient deze werknemer het bewijs van dit negatief testresultaat bij zich te houden tot en met de veertiende kalenderdag na de datum van aankomst op het Belgisch grondgebied. Het negatieve testresultaat kan worden gecontroleerd door de arbeidsarts en door de inspectiediensten.
   
 • De werknemer of zelfstandige uit het buitenland moet bij aankomst in België en tijdens de tewerkstelling de regels inzake quarantaine, tests en contactopsporing naleven zoals voorgeschreven door de bevoegde overheden. Op de arbeidsplaats kunnen de arbeidsartsen en de inspectiediensten aan alle betrokkenen vragen om het bewijs te leveren dat zij deze verplichtingen naleven.

Regelgeving

Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.  

Samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

Stel je seizoenarbeiders te werk?

Een seizoenarbeider heeft geen klassieke arbeidsovereenkomst.  Er wordt gewerkt op basis van dagcontracten en de seizoenarbeider krijgt een gelegenheidsformulier, ook plukkaart genoemd.  Elke ingevulde dag op de plukkaart komt overeen met een dagcontract.  De werkgever beslist elke dag opnieuw wie hij aanwerft, zonder daarvoor een schriftelijke arbeidsovereenkomst te moeten opstellen.  Een opzeg of contractbeëindiging is niet nodig.

De seizoenarbeider zelf mag, bij meerdere werkgevers samen, niet meer dan een bepaald aantal dagen per jaar als seizoenarbeider werken. Omwille van de coronacrisis kan een seizoenarbeider in 2021 meer dagen helpen in de land- en tuinbouw dan in andere jaren.  Zo mag een seizoenarbeider dit jaar in een landbouwbedrijf 60 dagen helpen in plaats van 30 dagen, en in de tuinbouw mag hij 100 dagen helpen.

Het is daarnaast nuttig te wijzen op volgende specifieke regelgevingen die op verschillende bevoegdheidsniveaus werden uitgewerkt:

Doe je een beroep op gedetacheerde werknemers?

Onder detachering verstaat men de situatie van een werknemer die in België tijdelijk arbeidsprestaties verricht en die:

● hetzij gewoonlijk werkt op het grondgebied van één of meer andere landen dan België

● hetzij is aangeworven in een ander land dan België

Het betreft personen die, op grond van een overeenkomst, tegen loon arbeidsprestaties verrichten onder het gezag van de werkgever die hen detacheert.

Tijdens deze detachering in België, zijn de werkgever van de gedetacheerde werknemer en de gedetacheerde werknemer gehouden om bepaalde arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn in België na te leven.

Meer informatie in het thema Detachering.