Waarschuwing: impact van een arbeidsongeschiktheid in het prenataal tijdvak op het moederschapsverlof

Gepubliceerd op

Op verzoek van de werkneemster, moet de werkgever haar verlof geven ten vroegste vanaf de zesde week voor de vermoedelijke bevallingsdatum of vanaf de achtste week voor deze datum wanneer de geboorte van een meerling wordt verwacht (artikel 39, eerste lid van de arbeidswet van 16 maart 1971).

Het is belangrijk om op te merken dat deze mogelijkheid om de vijf weken facultatief verlof op te nemen een keuze is die enkel aan de werkneemster toekomt.

Indien de werkneemster niet heeft verzocht om facultatief prenataal verlof (dus voor de bevalling) op te nemen en ze ziek wordt in de loop van de zes weken (of acht weken ingeval van een meerling) voor haar bevalling, dan wordt de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst geschorst op grond van artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat tijdens deze ziekteperiode de gewone regels op het vlak van de arbeidsongeschiktheid van toepassing zijn en dit tot het moment dat de werkneemster haar moederschapsverlof aanvat (ten laatste op de zevende dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum).

Zoals elke werknemer die arbeidsongeschikt is, zal de zieke werkneemster in principe gedurende een bepaalde periode recht hebben op gewaarborgd loon ten laste van haar werkgever.

Bv.: Mevrouw A is al vijf jaar in dienst van de onderneming. Ze is zwanger en haar bevalling is voorzien op 8 juli 2020. Ze wordt ziek op 1 juni 2020 en bezorgt haar werkgever onmiddellijk een geneeskundig getuigschrift voor een periode van een maand. De werkneemster behoudt het recht op haar loon gedurende de eerste dertig dagen van arbeidsongeschiktheid en de werkgever is dus verplicht om het gewaarborgd loon te betalen van 1 tot en met 30 juni 2020. Vanaf 1 juli 2020 (dit is de zevende dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum) start de verplichte moederschapsrust van de werkneemster. De verzekeringsinstelling (ziekenfonds) zal vanaf dat moment de moederschapsuitkering uitbetalen.

Opgelet ! De wet tot wijziging van de periodes die plaatsvinden tijdens de voorbevallingsrust en in aanmerking kunnen worden genomen voor de verlenging van de nabevallingsrust zorgt voor een uitbreiding van de lijst met afwezigheidsperiodes die kunnen worden gelijkgesteld met periodes van arbeid met het oog op de verlenging van de verplichte bevallingsrust na de negende week na de bevalling. De gelijkstellingen waarin deze nieuwe wet voorziet, hebben retroactief uitwerking vanaf 1 maart 2020.

Dit betekent onder andere dat als er zich sindsdien ziektedagen hebben voorgedaan en deze samenvielen met de periode van zes weken voor de datum van de bevalling, de werkneemster deze dagen zal kunnen overdragen. Met andere woorden, het recht op moederschapsverlof wordt voortaan niet meer automatisch verminderd door de ziekte. Een werkneemster, ook al is zij gedurende de zes weken voor haar bevalling arbeidsongeschikt, zal kunnen genieten van een moederschapsverlof van in totaal vijftien weken. Bij de geboorte van een meerling zal de werkneemster recht hebben op een moederschapsverlof van in totaal negentien weken, zelfs indien ze arbeidsongeschikt is gedurende de acht weken voor haar bevalling.

OPGELET ! Indien u zich in dergelijke situatie bevindt, verwittig dan onmiddellijk uw werkgever als u het moederschapsverlof na de negen weken verplichte bevallingsrust wil verlengen met de nieuwe gelijkgestelde periodes tijdens het prenataal tijdvak.

Neem daarnaast ook onmiddellijk contact op met uw verzekeringsinstelling (ziekenfonds).

Let op, het moederschapsverlof moet in een aaneensluitende periode worden opgenomen. Dit betekent dat als u het werk hervat of u zich op een andere schorsingsoorzaak (bv. tijdskrediet,…) beroept, u de mogelijkheid verliest om uw moederschapsverlof nadien nog te verlengen. 

Tijdens het moederschapsverlof heeft de werkneemster recht op een moederschapsuitkering ten laste van het RIZIV (ziekenfonds). Voor meer informatie over deze uitkeringen, zie https://www.inami.fgov.be/nl/themas/zwangerschap-geboorte/moederschap/Paginas/default.aspx.