Verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector (wet van 9 mei 2019)

Gepubliceerd op

Het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2019 publiceerde de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector.
 
Deze wet treedt in werking op 1 juli 2019, behalve hoofdstuk 11 dat op 1 juli 2018 in werking is getreden (artikels 32 en 33 van deze wet).
 
Artikel 3 van deze wet vermeldt o.a.: "Elke architect, landmeter-expert, veiligheids- en gezondheidscoördinator of andere dienstverlener in de bouwsector van wie de aansprakelijkheid, met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek, in het gedrang kan komen wegens de intellectuele prestaties die zij beroepshalve stellen of de intellectuele prestaties van hun aangestelden, is verplicht gedekt door een verzekering. … Voor de persoon die als werknemer … uitoefent, onderschrijft de werkgever een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid, behalve voor de gevallen bedoeld in artikel 9 en onverminderd de mogelijkheid voor de werkgever om zichzelf of zijn werknemer een globale verzekering bepaald in artikel 8, tweede lid te laten genieten.” 

Overeenkomstig artikel 9 van deze wet is de ambtenaar van de overheid of van een daarvan afhankelijk orgaan niet gehouden een verzekeringsdekking te nemen, voor zover zijn aansprakelijkheid door de overheid of een daarvan afhankelijk orgaan wordt gedekt. Bij gebrek aan een verzekering is de overheid of een daarvan afhankelijk orgaan aansprakelijk ten aanzien van de benadeelden onder dezelfde voorwaarden als de verzekeringsonderneming. 

Artikel 15 van deze wet bepaalt sancties in geval van inbreuken. 

Deze wet heft artikel 65sexies op van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (i.v.m. de verzekering voor de veiligheids- en gezondheidscoördinator). 

Deze wet wijzigt ook enkele bepalingen van de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector.  

Meer toelichting over deze nieuwe wet op de website van: