Verlenging indientermijn voor sectorprojecten rond preventie van psychosociale risico’s op het werk

Gepubliceerd op

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg lanceerde in januari 2022 een oproep naar duurzame projecten die gericht zijn op het voorkomen en beheersen van psychosociale risico’s die eigen kunnen zijn aan de arbeidsomstandigheden in bepaalde sectoren in de context van Covid-19. Elk paritair (sub)comité kan een projectaanvraag indienen.

Paritaire comités krijgen een maand langer de tijd om een subsidieaanvraag in te dienen, namelijk tot 29 april 2022 (om 12u).

Uit het Federaal Actieplan “Mentale veerkracht en preventie van stress op het werk” blijkt duidelijk dat de mentale druk bij vele werknemers hoog is en dat er acute nood is om in te zetten op collectieve ondersteunende acties ter preventie van psychosociale risico’s. De Covid-19 crisis heeft gevolgen voor elke werkvloer en benadrukt des te meer dat preventie van psychosociale risico’s een uitdaging is voor sectoren en hun ondernemingen.

De projecten moeten vertrekken vanuit een collectieve sectorale bezorgdheid en kunnen, in tweede instantie, geïmplementeerd worden op ondernemingsvlak, met telkens de nadruk op de specifieke psychosociale risico’s in de desbetreffende sector.

De acties voorzien in het project moeten innovatief zijn, mogen niet al eerder gerealiseerd zijn en zijn uitgesloten van elke andere subsidie en/of kunnen niet gefinancierd worden met preventie-eenheden.

Alle informatie over de aanvraag van deze projecten vindt u op de pagina Subsidies voor sectorprojecten voor de preventie van psychosociale risico’s.